is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 12, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURLIJKE PHOSPHATEN.

Resultaten van het scheikundig onderzoek: . , , Overeenkomende Benamius van het . totaal Plaats der boring. met driebas. ra°nster- Phosphorzuur. Kalkpho3phaat Groene aarde (gemarmerd.) . Krutzerbosch. 1.6 pCt. 3.49 pCt. Groene aarde (gelijkmatig gekl.) Als boven. 1.92 » 4.18 » Bruin phosphaat Neaterdel. 3.52 » 7.67 » Dito. Dito. 3.91 » 8.62 •• Groenacbtig phosphaat . . . Hazenput.(Neaterdel.) 3.40 " 7.40 •> Aarde boven pbospbaat . . . Bosch Neaterdel. 0.20 « 0.44 " Groenachtig phosphaat . . . Krutzerbosch. 2.11 « 4.60 " Voorafgaande laag .... Nieuwe put (29 Sept.). 1.30 ' 2.83 " Laag, direct boven groene aarde. • 1.22 » 2.66 Midden groene aarde ... " 1.80 « 3.92 « Onderste groene aarde ... * 1.73 » 3.77 • Groene aarde Houten put. 1.97 " 4.29 » (Weide Teney.) Groene aarde Bodem nieuwe put. 2.10 •• 4.58 • Yoor dit onderzoek werden de monsters in luchtdrogen toestand door eene grove zeef van bijgemengde stukken Belemniet zooveel mogelijk gezuiverd, en van het gezifte een klein, goed gemiddeld monster ineen achaatmortier stoffijn gewreven en verder geanalyseerd , volgens de methode beschreven inde instructie voor de directeuren der Rijkslandbouwproefstations ad Meststoffen, 2, onderzoek op phosphorzuur, sub h h. Uit de verkregen resultaten blijkt dat het phosphorzuur-gehalte der groene aarde zeer laag is en dat ook de bruine matière, die meer het karakter van phosphaat bezit, in rijkdom bij de buitenlandsche phosphaten ver ten achter staat. Om de samenstelling dezer groene laag na te gaan, werd eerst getracht door middel der slibmethode (toestel Schone) eene scheiding te bewerkstelligen en zoo mogelijk de groene stof te isoleeren; zulks gelukte evenwel niet: bij zwakke waterdrukking werd een zeer fijne groene stof weggespoeld, welke naderhand bleek 2.0 pCt. phosphorzuur te bevatten; bij verhoogden druk resulteerde een grovere stof, eveneens groen gekleurd, met 1.46 pCt. phosphorzuur, terwijl de zwaarste stof, verreweg het grootste gedeelte 1.9 pCt. phosphorzuur bevatte en ook groen van kleur was. Het qualitatief onderzoek toonde aan, dat door langdurig koken met geconcentreerd zoutzuur het mineraal wordt ontleed: terwijl eenigszins bruin gekleurde kiezel, die na gloeien wit wordt, (bijgemengde , door het zoutzuur niet aangetaste, organische stof wordt verbrand) terugblijft, verkrijgt men tevens eene gele oplossing die veel ijzeroxyde, eenig jjzeroxydule, aluinaarde, kalk, phosphorzuur, magnesia en kali bevat. Eene approximatieve bepaling toonde een kali-gehalte aan van 5—6 pCt. De geheele samenstelling doet dus vermoeden dat deze groene aarde, die ook koolzure kalk bevat, bestaat uiteen glaukonietische

181