is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HERVORMDE GEMEENTE TE KUTTENBERG IN BOHÈME.

werkzaamheid begonnen, en reeds echt evangelische leerstellingen in den lande verkondigden, muntte reeds Kuttenberg (tijdelijk zetel van de Boheemsche koningen en landdagen) uit door zijn fanatiek katholicisme, dat de belijders der evangelische waarheid zeer in het nauw bracht en wreed vervolgde. De annalen van de jaren 1420—1425 verhalen van gruweldaden, zooals zij zeker op die wijze en in zulke mate zelden zijn voorgekomen. In dien onrustigen tijd, waarin in Bohème het katholicisme met de Hussieten met afwisselend geluk eenen strijd op leven en dood voerde, stelden de Kuttenbergers er hunne eer in, de „ketters" geheel en al uit te roeien. 4000 (volgens andere berekening bijna 6000) Hussietische belijders van het Evangelie werden door de, van den kant der geestelijkheid, opgestookte bewoners van Kuttenberg om huns geloofs wil in de mijnen gesleept, en daar levend in de vele, honderd meter diepe, schachten neergeworpen. Er wordt hier nog eene reeks van schachten getoond , waarin de beenderen van duizenden standvastige Hussietische martelaars, diep beneden in de aarde bij het aan zilver rijke erts liggen, verwachtende hunne opstanding. Aan ons, evangeliscben, zijn zulke plaatsen bijzonder dierbaar, — bij den zoogenaamden St. Martinusschacht, die de meeste offers van den ongebreidelden godsdiensthaat moet hebben verzwolgen, zouden wij in de toekomst, zoo God wil, gaarne ons evangelisch kerkhof aanleggen. In de eerste plaats hadden de onmenschelijke vervolgers het op de Hussietische geestelijken gemunt; zij betaalden voor elk hunner, die levend werd uitgeleverd, hooge sommen. Dan trof hem hetzelfde wreede lot. Aan de stad Kuttenberg kleeft dus veel onschuldig bloed.

Doch daarentegen kunnen uit een lateren tijd schoonere bladzijden worden opgeslagen. Toen met de zege van het Utraquisme en met het ontstaan van de