is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 125 —

Daarmede verdween hij. Hannes en Marie woonden nog lang gelukkig op hun verre steê bij de wateren en de schaapskooien, en werden gezeten menschen. Zij stichtten een huisgezin van harde werkers.

Het huis met de kooien is verdwenen, maar als laatste herinnering staan er nog tot op den huidigen dag de wonderlijk gevormde boomen in een kring om de oude plek; zij strijden nog steeds met storm en winden en het Bestuur van „Eigen Erf" zorgt, dat ze blijven staan als een herinnering aan de oude vestigingen.

Tot slot nog een overzichtje over:

Eigen Erf.

In deze uitgave komt op verschillende plaatsen de nuttige werking van de vereeniging „Eigen Erf" ter sprake. Ten einde de lezers een overzicht te geven van het bedrijf geven wij hier een jaarverslag over 1924:

In de te Roermond gehouden jaarvergadering van de Provinciale Vereeniging „Eigen Erf" deelde de voorzitter, de heer Jan Poels, Venray, mede, dat in het afgeloopen jaar een netto winst is gemaakt van f. 6118 en dat het bestuur heeft besloten, om op de ± 60 H.A. nieuw ontgonnen grond en nog gedeeltelijk onontgonnen grond drie boerderijen te stichten. Hiervoor zal een hypotheek tegen 5 V2 °/o moeten genomen worden bij de Boerenhypotheekbank.

De vergadering keurt dit goed.

Het jaarverslag vermeldt, dat de vereeniging in 1924 ongeveer 50 H.A. grond heeft bijontgonnen en reeds gedeeltelijk zaaiklaar heeft gemaakt. Behalve deze zijn ook nog in dit jaar ± 42 H.A. beakkerd. Er werden in 1924 twee nieuwe boerderijen gesticht, een voor f. 6534 en voor f. 5000. De gemiddelde pachtprijs bedraagt f. 55 per H.A. Einde 1924 had de vereeniging verpacht 7 boerderijen ter gezamenlijke grootte van 140 H.A,; hiervan bedraagt de volledige pacht f. 7675.