is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 -

[fol. 13. recto.)

steijt, soo is overdraegen dat die meysteren, die die Rekenschap doen, den broederen die op der Rekenschap kommen den cost, ende twee vierdel wijns, oever eten — vur die vurgen. twee Rijnsgulden geven sullen, ind voorder niet, mer wulden die bruedere dan meer drincken, dat sullen sij betaelen.

(1608) Anno Dni XVe VIÏ in Goessen (Gosewinus) Cremers huys is bij den gemeenen Bruederen verdraegen vur den cost te hebben drij enckel Rijnsguldens, des sullen die meesteren vur die twee verdell wijns geven oever eten drije verdel wijns.

Item in 't jaer-LXXIIII (74) des maenendaigs naer onser liever Vrouwen Assumptionis dach, soe is in Heeren Gaedert Melters huijs op de Rekenschappen bij den gemeenen bruederen ingesatt ind gecleert, soo wanneer jemandt nae doode sijns vaders de (die) brueder geweest weren, dese bruerschap ontfangen will, in maeten als voors: is, off van sijne wegen, ontfangen deed, dat ontfenckenis sal geschieden op den neester (nachsten) gemeenre Rekenschappen bij den gemeenen bruederen, ind hij sal sijn kennenisse (belijdenis) leggen als vurss.

Ind den brueder, die soe nae doode sijns vaders ontfangen wuert, en sall geene presentie hebben van der tijt vur den ontfenkenisse (aanneming), noch ouch op der Rekenschap sijns ontfenckenis mer achter den daige der ontfenckenisse sal men hem presencie geven gelijck anderen bruederen.

Te weten, dat Dirck Hoift onser liever Vrouwen gegeven heeft alle allsulcke presencie, als huem, off sijnen naecommelingen vander bruerschappen gebueren solde, in maeten, dat derself Dirck Hoift ind sijne naecommelingen ouch geenen last van ontfenckenschappe, off anders

[fol. 13. verso.]

van der bruerschap wegen hebben en sullen, sonder argelist ; mer doch andere brueder sijn, ind blijven gelijck den anderen bruederen,

Ind hij-van (hiervan) is eijn cédell in der kisten (in scrinio) ? geschreven mit Diderich Hoiftz handt geschreven.