is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

j. g. le sage ten er0ek,

van dc Roomsch Katholijke Kerk te fpreken en de Roomfche Kerk de Katholijke Kerk te noemen, fpreekt men zich zeiven tegen: dit is eene tegenftrijdigheid, ^contradictio in terminis'). — Met wat voor regt noemt men de Roomfche Kerk eer, dan eene andere, de Katholijke? Waarom draagt zij meer, dan de Griekfche of Syriejhhe

Kerk, dien naam ? En dit zeggen wij niet alleen;

maar ook Roomfchen van naam hebben datzelfde gezegd ; b. v. thomas netterus , die het Concilie van Conftans bijgewoond heeft, 1'cbriift: in Tom. I. Doctr. Fid. Anliq. Lib. II. Art. II." Cap. XIX. liaec est Ecclefia Symbolica et Apostolica mater credentium populorum, quae ftdem habet indeflectibilem. — - Non est ergo fpecialis Ecclefia, non Africana, ut donatus éixit, ncc utique particularis illa Romana, fed univerfalis Ecclefia, non quidem in Generali Synodo congegrata, quant aliquoties errasfe percipimus. —— Sec' est Ecclefia Catholica per totum munaum disper [a. —— Ten broek moge dan wel zeggen, dat ook de dwalenden de Kerk van jezus zijn willen, en dat de Pro- • teftanten er zich over belgen, dat hun de naam van Katholijken, die ten allen tijde zoo beminnelijk en aanlokkelijk was, geweigerd wordt Bladz. u; de naam Katholijk komt der Roomfche Kerk, met uitfluiting van de Griekfche, Syriefche en andere Kerken, niet toe; en het is enkel ufurpatie, wanneer zij denzelven zich toeeigent.

2°. Wat wil ten broek, als hij zegt, dat de onfeilbaarheid berust bij de gezamenlijke Herders, die in verleniging met het Hoofd der Kerk, de kudde des Heeren bejluren? — Wie zijn die gezamenlijke Herders? Zijn het niet alleen de Kardinalen, Aartsbisfchoppen en Bisfchoppen; maar ook al de Priesters en Herdrs?— Hoe berust bij dezen de onfeilbaarheid ? berust die bij dezelven hoofdelijk, zoo dat ieder van hen onfeilbaar is, of berust die bij hen in te zamen vereeniging met den Paus? — Moeten die dan bij elkander komen, om, met den Paus, de orakels der onfeilbaarheid uit te fpre» ken; of hoe moet het gaan?— Wanneer dc Paus alleen niet onfaalbaar is, en de Kerkvergaderingen het op zich zelve ook niet zijn, hoe zijn ze het dan toch , als deze twee zich vereenigen? — Waar was de onfaalbaarheid, toen Kerkvergaderingen Paufen hebben afgezet, en toen deze weder Kerkvergaderingen in den ban hebben gedaan?