is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

466 UITTREKSEL UIT EEN' BRIEF VAN DEN HEER F..-"»

zen Heilig uit, zeggende: Het fcheelt veel, dat hij 'van zlilken goeden huize zijn zou ah ik ben.

De Heiland oefende het beroep van timmerman uit ïn den winkel van jozef; st. franciscus was mede werkzaam in den winkel van zijn' vader pierre beRnardon een' koopman. Eerstgemelde deed zich dikwijls kennen onder den titel van den Zoon des menfchen; st. franciscus noemde zich insgelijks dood eenvoudig: den Zoon bernardons.

De Heiland zeide: de vogelen hebben nesten, de golfen hebben holen, maar de Zone des menfchen heep niets waarop hij het hoofd nederlegge; st. franciS' cus zeide: dat de zoon bernardons zich in hetzelfde geval bevond.

J. C. verbiedt zijnen leerlingen voor den dag Mf morgen te zorgen. Ten gevolge van dezen regel wil' de franciscus niet, dat wanneer men in zijn klooste' des anderen daags groenten moest eten, men die de* avonds te voren in de week zou zetten: men weet» dat hij van alle voorzorg een afgrijzen had. Dit ging zoo verre, dat hij de mieren niet mogt lijden. Zij1! tegenzin tegen dezelve fproot daaruit voort, dat ztf voorraad verzamelen. De plaats, waar de wijze saloM0 dezelve prijst, ftrekt juist tot afkeuring van zijn ge/ voelen ten deze. Die vorst toch wijst ons deze vlij' tige diertjes als voorbeelden aan. Maar de Sanci, verre Doven zulk eene vleefchelijke voorzorg verheven, wj; dat zijne kinderen het tegenovergeftelde doen, en bij den dag leven zullen.

J. C. beloofde het eeuwige leven aan hen, die zid1 aan zijn Evangelie zouden onderwerpen. St. frai*' ciscus insgelijks zegt in zijnen klooster.regel aan de1 nieuweling, die zijne kloostergelofte doet: indien gW denzelven nakomt, zoo beloof ik u het eeuwige leven-

De Overeenkomfien door bartholomeus van pis* opgegeven, hebben voornamelijk betrekking tot de vvo»'* derwei ken. Gij zult wel gevoelen, mijnheer! dat »e Spaanfche monnik dit artikel nier vergeten heeft, rVKar men moet hem het regt doen te erkennen, dat hij folD/ tijds in deze vergelijking eenigzins befcheidener te wetK gaat dan zijn voorganger. De Pifaner had de onbe' fchaamdheid gehad, te beweren, dat in het Huk va" Mirakelen , de Heiland niets verrigt had dat Vef* geleken kon worden met hetgeen, wat st. franCISc1'