is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHENKEN AAN JOHAN VAN OLDENBARNEVELD. 559

delfia is mede merkwaardig wegens zijne vijftig, enkele zelfs honderd voeten breede, ftraten.

Slechts nog een woord van de Zuidzee - eilanders. De zamenftellende deelen der woonverblijven zijn ook hier meest uit het groeijende rijk ontleend. De vorm derzelven is onder de verfchillende ftammen zeer versheiden, nu eens rond, dan eens langwerpig. Bij fommigen hunner ziin alleen de windzijden met matten bekleed. Tot de hetfte bouwers onder deze volken hehooren die van de Societcits- en Vrienifchaps-eilanden.

GESCHENKEN AAN JOHAN VAN OLDENBARNEVELD.

!Ro den 5 Aprilis. Ao. 88.

Edele, Eerenti'este, Eerfame, Wyfe, Voerfienige ende zeer discrete heeren.

Uw E: brieven van XXVI marty ftilo veten zyn my op huyderi geleuert, Ende aïzoe jckaltyd van goede harte begeert hebbe, ende als noch begeere, voer de conferuatie van uw E: lladt ende die andere Gelderfche fteeden alle goede offitien te doen, foe hebbe jck aen myn heeren de Staten van Hollandt, ende de heeren generale Staten zoe veel bevordert, dat by dezelve op huyden is bewiliicht, dat terftondt ende mitter daedt, een goede fomme van penninghen voer de Ruyteren en Knechten jn dien quartieren leggende zullen worden gefonden, beneffens ende mit een goede quantityt van Vivres, wil uw E: believen de goede handt dair an te houden, dat dfelve jn meeiten diende hewaert, ende . . . Ende gemerct dat die eenichyt, ende goede ordre onder de prouincien te houden noodich is, foe fal uwe E: oeck believen, die goede handt

daer aen te houden dat fulx tot der . .

♦ • . . . . . , ende my dies op uwe E: vertrouwende