is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 23, 04-06-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

3

zich wagen binnen de lijnen juist als de eerste dikke droppels vallen, als de eerste bliksemstraal 't zware zwerk dooi flitst

'n Stortbui is 't weldra en alles vlucht onder de tribunus en in 't clubgebovw. Pas-nieuwe stroohoeden krijgen 't 'n moment hard te verduren. De regen gutst neer, wat dof gerommel in de veite en 'n wijsgeerig manneke naast me annonceert verrassent overtuigend, dat de bui „zeé in" drijft.

'c Oogenblik is 't lichter, de regen houit op en 't muntstuk doorkantelt de lucht. Slavia's captain raadt juist mis, wat Feith de keuze laat. Hij rekent op 'n na iust mogelijk doorbrekende en dan laag-staande zon en begint met 't stads loei te attaqueren.

Dadelijk ra den ingooi 'n tweede restant van 'n elders vallen onweder: gevlucht naar de tribunes, verlatead veld, druipende doelen en hier en daar plek j s glinsterend nat tusschen 't jonge malscha gras.

Ook dit .iaal 'n streng-, doch niet lang regeeiend heer, dat regentje.

Eindelijk sla 't opgeklaard is, trapt btary om 415 af. De eerste aanval in van Slavia ter keuring van 't vleesch, dat ze in de kuip heeft. Dit blijkt van zeer goede kwaliteit daar Heijning en Mundt soliede verdedigen en Cóappelle al dadelijk wat werk te doen krijgt,

Na 10 minuten komt Tetterode, die „'n trein miste", of „voor de opgehaalde brug moest wachten", of God mag weten wat voor excuses kon aanvoeren, als elfde man't veld in Slavia blijft eenig overwicht behouden terwijl H.V.V. nu en dan 'n rush onderneemt, me stal geleid door Deefp Kessler. Slavia besluit de periode van overwicht met 'n prachtig schot van Belka, dat Chappalle langs de palen stompt en even later is 't alweer dezelfde Prager, die 'n kans krijgt en met 'o hard schot doelpunt.

Na dit doelpunt herstellen H.V.V.'s midder.menschen zich en met hun op dreef komen wordt 't llaagsche geheel beter. Vooral bol Bpe4t 'n kranige partij, Kocak ten spijt! Van Ranterghem geeft af en toe "snelle stormloopen te zien, gevolgd door scherpe, voorzetten, maar Feith en vooral ook Lutjens laten, voor goal, veel onbenut.

Slavia is eenige minuten langjiog.sloten en toen 't vóór maar niet lukken wilde, dacht Sol: „dan ik maar' en meteen scbviift-io door wat mee- en tegenstanders heen, 'n bal op

knie hoogte en 't is 1—1!

Tot rust bhf» 't spel dan verdeeld, *e.tn probeert nog eens de soliditeit van doellat en . dan zitten we al heel gauw aan 'n dampend kop thee te teugen, van welk feit ook al weer opnamen werden gedaan door eenige fotograven.

Na rust blijkt hoe goed of Feith koos bij 't winnen van den opgooi, want 'n brandend zonnetje staat de gasten nu verblindend in de oogen te schijcen en ook is do zachte wind eenigzszins met H.V V. mee. Mundt is 't dan in 't eerst, die veel goeds laat zien. Zuiver en hard geeft-ie alles aan z'n voorhoede, die op haar beurt Janik aan de tand blijf, voelen. Op 'n gegeven moment slaat Kruminer den bal met den vuist weg, hoewel 't absoluut niet noodzakelijk was om zich, in de gegeven positie, aan dit zware vergrijp schuldig te maken.

Strafschop dus, en Feith maakt er 2—1 van! Indien de bal naast was gegaan of gehouden zou zijn had het zelfde spellet ja zich — wegens te vroeg naar voren komon — herhaald.

Kort daarop is 't Twaao, die den bal van 't midden af opbrengt, schuin-links op 't doel aan loopt, Pulchert en Vesely in de luren- en den bal in 't net deponeert, (3—1)

Het publiek juicht en ook, d'r zit 'n hoouklankje bij !

Slavia voelt den knak van haar reputatie, raakt totaal van streek, de menschen staan in voor ons onverstaanbaar dialect ('t tialtje leek op Duitseri evenveel als oud-Friesch op Hollandsch !) elkaar verwijten te maken, net als bij ons in de eerste de beste plaatselijken-bond ontmoeting en H.V.V. profiteert van de verwarring en vergroot djor Lutjats de leiding. (4—1)

Kocak is in de voorhoede d*n da man, dia er 't vuur in houdt; — slachts zalden staat hij onbewaakt wat evenwel niet verslappend op z'n spel werkt. Eéa groote fout heeft deze spaier, dezelfde fout, die 't voorhoede-spel van John Heijoing altijd ontsiert, n l. 't loopen in buitenspel posiiie. 't Scheelde bij Kocek soms slechts eenige decimeters en 't waren dikwijls juist dotjes van kansen, die aldus te loor gingen. Eenmaal, niet buitenspel zijnd, loopt Kocek toe en terwijl Fabiu-i, Sol en Mundt hem aan allo kinten omsingelen ter ontfutseling van den bal is 'n tam schot van z'n voet voldoende om den stand op 4—2 te brengen, 't Lijkt er dan wat op of Slavia gaat ophalen, 't publiek adviseert „spelen met 4 halfbacks" maa- Jenik zalf maakt aa ï alle onzekerheid 'n ei id door 'n rolir van Feith, geschoten van ± 40 meter afstand, zoadar dat iemand toaliep of hinderde door hand n, knieën en enkels heen in z'n doel te laten gaan ! De bal had zoo'n slap gangetje, dat hij vlak achter de doallijn stil bleef liggen en 'n minder eerlijke doelverdadiger had 'm dan ook zeer zaker nog weg kunnen werken zonder dat er 'n haan (in carsu de sc'ieids- . rechtei) naar gekraaid (idem gefloten) had.

't Eind is taai en verrassend klinkt 't laatste sein.

'n Storm van b wo's davert los en de H.V.V.'ers wringen zich met moeite door de enthousiaste menigte heen. Slavia is geslagen !

De oorzaak ? Wel, H.V.V. spaelde voel beter, tout court! En nu mag Koaek praten vai ^n „moeras", malligheid! Hier en diar was 'n plasja, maar do ondergrond was zaer hard zelfs, wat ook — ia verband met de droogte der vorige dagen en 't hoog liggen van 't terrein — niet anders kon. De scheidsrechter op geivone fc-,oenen sulde of gleed geen enkele maal, van gladheid was dus ook geen sprake. De Slavia menschen beoordeelen we liever na ze tweemaal te hebben gezien; alleen van Jenik kunnen wo nu al zeggen, dat hij 'n keeper is, die menige twaede klasse club niet gaarne tusschen de palen zou willen hebben.

De 5e goal was 'n enorme fliter en trouwens z'n heele'werk zat vol mot tfc .nischc fouten.

Van de Hollanders kan gezegd worden, dat geen hunner „slecht" was, bijna allen speelden als-of ze hun jour hadden en in 't bijzonder dient Sol genoemd. Afnemen en aangeven was