is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 5, 03-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HET SPOETBLAD

gezegd heb, dat in 't veld de partgen uitstekend tegen elkaar opwogen — afwisselend waren beide ploegen geruimen tijd in de meerderheid, dan weer werd op 't middenterrein gespseld — daar is na 't voorgaande een weergeven van 't spslverloop overbodig geworden.

Ata 'n bijzonderheid wil ik nog wijzen op het vela en goade koppen wat we te aanschouwen kragen. Hierin blonken vooral de Kassiers, v. d. Nagel, Saeman en Molenijzer uit.

Tenslotte dient gememoreerd, dat hst terrein, zij het dan ook door den nevel ietwat glad, in uitstekenden staat was ea dat scheidsrechter Nijland over 't algemeen beter op dreef was, dan op de beide voorafgaande Januari-Zondtgen, toen we hem in actie zagen. Alleen liep hij ook nu nog te veel den spelers in den weg, hetgeen toch heusch vermeden moet worden.

De organisators vsn dezen wedstrgd mogen dan finantieel niet dat bereikt hebben, wat onder andere omstandigheden mogelijk geweest zou zga, toch hebben zij alle reden, om met voldoening op dezen aardigen wedstrgd terug te zien.

Ajax verliest op Eoutrust. De Ajaciden hebben dea gepasseerden Zondag in tweeërlei opzicht wel besteed, door le hun medewerking' te verleenen aan een wedstrgd, waarvan de netto-opbrengst voor het eereledencomité bestemd was en 2e door zich met een sterk tegenstandster te meten en zich weer beter op da aanstaande Kampioenswedstrijden voor te bereiden. De Amsterdammers moeten overigens in den wedstrgd tegen H.B.S. niet bijster op dreef geweest zijn ea verder hadden zij schijnbaar in da tweede helft de geluksgodin allesbehalve op hun hand. Derhalve is de 1—2 nederlaag geen oneervol resultaat en komen de Kraaien hier op tegenbezoek, dan kon er wel eens revanche genomen worden. Jan van den Haag zal hoop ik voor eenige nadere bijzonderheden zorgen.

Intusschen is dat de tweede nederlaag van Ajax in dit seizoen. Voor 't Gouden Kruis hebben de rood-witten in een slappen wedstrgd in het Stadion eveneens met de oneven goal van V.R.A. verloren. Tegen le klasse elftallen bereikten de aanstaande kampioenen der C-afdeeling de volgende resultaten:

Amsterdam: Ajax—V.O.C. 0—0 _ : „ —Quick N. 0—0 „ : „ —Haarlem 3-2 Haarlem : „ —Haarlem 3—3 Nijmegen : „ —Quick 0—0 Hiermede is 't Igstje nog niet beëindigd, want a.s. Zondag wordt de serie friendly-games tegen le klasse elftallen voortgezet met een wedstrgd in de Meer tegen het Haagsche Quick. Da komst van de Hanenburgers, die momenteel uitstekend in vorm zgn en wel als de sterkste residentieels ploeg beschouwd kunnen worden, belooft een evenement van beteekenis te worden. Het vorig© jaar voor de pseudopromotiekampen won Ajax op Hanenburg van Quick terwgl hier gelijk gespeeld werd. Thans echter zgn de blauwwitte Hagenaars beter in vorm dan het vorige seizoen en nog j.1. Zondag bewezen zij hun kracht, door in Dordt met 4—2 van D.F.C te winnen. Wanneer het weer eenigszins meewerken wil dan zal wel voor

FRANS SCHOEVAART

ELECTRO-TECHN1SCH BUREAU LICHT- & KRACHT INSTALLATIËN

AMSTERDAM CEINTUURBAAN 422

TELEFOON ZUID No. 5958

een uitverkocht' huia gespeeld worden, hetgeen des te mees toe te juichen zou zijn, daar de opbrengst voor het watersnood-comité bestemd

18 Het lijkt mg dan ook feitelijk overbodig om da voetballiefhebbers nog eens extra op te wekken, om Zondag bij Ajax present te zgn.

Wat verder gespeeld werd.

Da 3a klassers zouden bg een eveatueele poging om wedstrijden voor eea liefdadig doel te orgaaiseerea toch geen fsucces hebben en derhalve kunnen de competities dezer clubs en die van de reserve elftallen, verder regelmatig afgewerkt worden. , , ,

Voor de reserve 2a klasse D- werd tusschen Blauw Wit II en V.V.A. II op het veld der Zebra's een spannende wedstrgd gespeeld, die tenslotte met 5-4 door de roed-zwart gestreepten gewonnen werd. Voor af ieehng fc. behaalde Aj*x III een sprekende 6-Oeverwinning op het tweede van Wilhelmina Vooruit. Waaneer hier door |'t derde j van Ajax van Hercules III gewonnen wordt, da* zgn alle drie in den N.V.B. spelende Ajax-elftallen kampioen hunnerlafdeeling. Dat zouden mooi succes zijn. Dfl 3e kla8ser8.

Voor afdeeling G, waar de Zaandammers favoriet zijn, won Z F.O, op eigen terrein spelend, met 2-0 vaa Wilhelmina Vooruit. Neerlandia smaakte eindelgk weer eens t zoet der overwinning en klopte D.W.S. met 1—0, terwgl S.D.W. met 2—1 van Hortus won.

WV. trok met 10 man waarbij nog 4 invallers 'naar Zaandam en trof daar een volledig Z.F.C. elftal. , Ondanks het gemis van den elfden man treedt W.V. het eerst aanvallend op.

Z.F.C. komt daarna meer los en geeft de achttrhoede vaa W.V. enorm veel werk.

Toch gelukt het Z.F.C. na 20 minuten spelen een bal in het net te deponeeren.

Uit een strafschop wegene hands vergroot Z F.C. de leiding. , Na rust wordt W.V. luide aangemoedigd door het Zaandamsche publiek (zeker het Z. V.V. gedeelte). Hoe Z.F.C. ook werkt de Wilhelmia» achterhoede staat pal en het einde komt dan ook met 2—0 voor Z.F.C.

De wedstrijd Amstel—Kiaheim ging on» eigenaardige omstaadighedea niet door. KinheiOJ had nl. Zaterdag afgeschreven en daarna 's avonds telegrafisch bericht dat men toch zou spelenAmstel had iatusschea haar spelers reeds at' geschrevea en zoo maakte Kinheim ea d« scheidsrechter een vergeefsche reis.

NEVOH-