is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 5, 03-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

16

Hit de Hofstad.

H.B.3.—Ajax 2-1. Evenmia als de ambtenaren in het vorige seizoen succes hebben gehad met den door hen georganiseerde^ wedstrijd ten behoeve van het ateun-comité, evenmin is H.B.S. er thans in geslaagd door het uitschrijven van een wedstrijd ten voordeele van het watersnoodfonds de belangstelling der Haagsche voetballiefhebbers te trekken. Gelukkig is de offervaardigheid der Hagenaars meermalen duidelijk gebleken, zoodat de geringe belangstelling bezwaarlijk aan schrielheid kan worden toegeschreven. De oorzaak is eene geheel andere: het groote publiek voelt niets voor de zoogenaamde vriendschappelijke wedstrijden. Daarbij is geen spanning, geen enthousiasme; er staat niets op het spel. Do zenuwen worden skiet geprikkeld door partijhaat of wangunst. Ea als deze factoren ontbreken, als alleen het spel da belangstelling moet gaande houden, dan is de aardigheid er voor de meeste menschen af.

Doch ook voor hem, die alleen om het spel naar ean wedstrijd gaat, is in den regel een vriendschappelijke ontmoeting eer eene kwelling dan ean genoegen. Immers de spelers geven zich niet met hart en ziel aan den strijd. Het geheel» geval gaat langs hen heen; ze zijn op het appèl, nu ja, om . . .deliefdadigheid, maar meer moet dan ook niet van hen worden verlangd. Het publiek koopt zich echter slechts éénmaal een kat in den zak en blijft bij eene volgende gelegenheid eenvoudig weg. Het legt liever een paar dubbeltjes meer op de schaal van een aardig collecteerende juffia, dan dat het zich uit liefdadigheid anderhalf uur komt ergeren op een voetbalveld om dan nog kou te lijden bovendien. En de menschen hebben gelijk, schoon gelijk. Ik zeg maar da liefde kan niet van ééa kant komen.

Zoo ging het Zondag ook waer op Houtrust, althans aan de zijde van H.B.S. De hearen voadsu het blijkbaar meer dan welletjes dat zij zich beschikbaar hadden gesteld om ter wille van de liefdadigheid binnen dekalklijnen te komen. Meer moest mea niet van hen verlangen. Ea of zij nu èu aan de toeschouwers èa aan de Amsterdamsche spelers verplicht waren behoorlijk partij te geven, daarvan trokken de kraaien zich al bitter weinig aan. Inderdaad een pover figuur voor goede spcrtemea. Gaarae breng ik dan ook hulde aan de Amsterdamsche spelers, dia zich niet door de malaise der tegenpartij van de wijs lieten brengen en tot het eiade toe met lust en volharding hebben doorgespeeld. Hun spel heeft op mij een prettigen indruk gemaakt. Er schuilen in het elf tal enkele zeer goede krachten die voor menig eerste klasse elftal eene aanwinst zouden sijs. Broekmaan, de middenvoor, speelt kalm en|met overleg. Hij beschikt over een goed schot en durft een kans wagen. Hij had tegenover Denis, een der weinige H B.S.'ers die behoorlijk speelden, geen gemakke ijke taak. Toch kwam menig gevaarlijk schot van zijn voet en het eenige doelpaat van Ajax Werd op keurige wijze door hem gemaakt. De voorhoede combineerde dikwijls uitstekend, Waarbij de vleugelspelers goed werk verrichtten. Voor het doel talmden de gebroeders Lucas

echter te veel, waardoor menige kaas verloren ging.

In de middenlinie was Pelser wel de beste speler. Over het geheel genomen steuade deze linie den aanval te weinig, wat, nu de Haagsche voorhoede vrijwel ongevaarlijk was, als eene besliste fout moet worden aangerekend.

Bovendien werd de bal veel te ver naar voren geplaatst, waardoor hij buiten het bereik der voorhoede kwam en dus te gemakkelijk door de Haagsche achterspelers kon worden weggewerkt. Uit een en ander bleek duidelijk het gebrek aan routine.

Ia de achterhoede viel in het bijzonder het uitstekende spel van Gehrels op. Deze speler had den rechtervleugel van H.B.S. volkomen in bedwang, wat in het bijzonder op Rappard ontmoedigend scheen te werken, althans vervulde deze speler gedurende het grootste deel van den wedstrijd de rol van figurant.

Evenmin als in vroegere jaren kon ons ook thans het spel van Scbosvaart niet bekoren. Bij een aanval der tegenpartij staat hij steeds op de verkeerde plaats ea bovendien kiest hij nimmer het juiste oogenblik om een tegenstander aan te vallen. Van zijn zijde kwamen dan ook de beide tegsnpuoten.

Ziegler bleek nog dezelfde betrouwbare doelman te zijn vaa vroeger. Hij redde zijn doel een paar maal op keurige wijze.

Bij vorenstaande beschouwing dient men echter voor alles rekening te houden met het treurige spel der tegenpartij. De uitslag van den wedstrijd, waarover de Amsterdammers zich wellicht zullen verheugen, geeft dan ook absoluut geen bseld van de kracht van Ajax. Daarom alleen is het jammer dat H.B.S. niet beter partij heeft gegeven. Heeft Ajax echter op volle kracht gespeeld, dan gelooven wij niet dat hare taak om eene plaats te veroveren in de Westelijke eerste klasse, gemakkelijk zal zijn. Immers van een elftal, dat speelt als H.B.S. Zondag deed, moet dan beslist worden gewonnsa. Nu is het waar, dat Ajax gedurende het grootste deel van den strijd sterker was dan H.B.S., dit neemt echter het feit niet weg dat de Amsterdamsche voorhoede, niettegenstaande het uiterst zwakke spsl der Haagsche verdediging, waarin alleen Denis weerstand bood, slechts ééamaal heeft kuneen scoren. Ea dan leek de doelverdediger der kraaien nog verre van betrouwbaar.

Veronderstel dat H.V.V. als laatste op de ranglijst het seizoen eindigt, dan geef ik Ajax, te oprdeelen naar haar spel van Zondag, niet veel kaas. Eea Amsterdammer verzekerde mij echter, dat Ajax beaeden haar gewonen vorm speelde ea dat vooral de middenlinie veel beter kon. Wij zgn met dezen wedstrijd dus niet veel verder gekomen.

Over het spel der kraaien zal ik maar zwggen. Het was beneden elk peil. Minstens do helft der spelers verdiende een pak voor hun zwarte broekjes. Denis, van Dapperen en Roskott maakten eene gunstige uitsondering op hun omgeving. Met genoegen zagen wij Roskott de plaats innemen van Poortman. Dat Eddy de kunst nog aiat verleerd was, bleek bij herhaling en ware de rechtervleugel, waarvan H.B.S. het steeds moet hebben, op dreef geweest, dan zon