Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE PEES.

891

De minister acht het, overeenkomstig het advies van den Raad van defensie, meer rationeel elke groep uit 3 booten te laten bestaan en vraagt dienovereenkomstig nog 2 booten aan.

Wij vragen ons af: Berust het aantal onderzeebooten, noodig voor onze verdediging, op niets anders dan op eene meening, is het slechts een gevoelsquaestie?

Onzes inziens is de eisch die gesteld moet worden deze, dat een scheepsmacht bij elke vijandelijke handeling op of nabij onze kust (blokkade bijv.) onze onderzeebooten verwachten kan.

In verband met de lengte der dagen, en de snelheid deibooten is haar werkingssfeer vrij nauwkeurig te bepalen. Daaruit blijkt, dat bij bovengenoemde stationneering eene actie dier booten benoorden Den Helder vrijwel is uitgesloten, en dat ook geheel in het Zuiden haar actie slechts zeer beperkt zal kunnen zijn.

Ten einde aan bovengenoemden eisch te voldoen zijn vier stations voor onderzeebooten noodig, n.1. Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden en Helder. En daar in elk station een groep van drie booten benevens een reserveboot aanwezig moet zijn, ten einde de groep zooveel mogelijk voltallig te houden, is een aantal van 16 booten het minimum waarmede volstaan kan worden.

Wij willen onze opmerkingen omtrent het materieel niet eindigen, alvorens melding gemaakt te hebben van het verblijdende verschijnsel dat veel materieel zonder gevechtswaarde zal worden opgeruimd. De „Isala", „Mosa" en „Rhenus" worden verkocht, evenals de „Draak" en „Matador", overblijfselen uit eene periode in onze zeegeschiedenis, die wij liefst zoo spoedig mogelijk moeten vergeten.

Ook de „Utrecht", „Friesland" en „Holland" zullen uit de sterkte worden afgevoerd.

De overige kruisers van dit type kunnen voorloopig niet gemist worden.

Maar er valt nog eene groote opruiming te houden in wacht- en opleidingschepen, alle kostbaar in onderhoud, voor een groot deel verslinders van sommen die geen nut afwerpen voor de Marine, en wij hopen, dat door den spoedigen bouw van kazernes het grootste deel der opleidingschepen en tevens de wachtschepen — broeikassen, kunstmatige kweekplaatsen van een slechten geest — geheel zullen verdwijnen.

Sluiten