Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

1231

niet werkt bij den aanslag op het water, doch direct bij het treffen van de dunste huidplaten.

De granaat moet gerangschikt worden onder de dunwandige springgranaten en heeft een brisantlading van 15 a 20 °/0 van het totale projectielgewicht. (Zie onder „Allerlei")

Italië.

Over de beproeving der drielingtorens der „Dante Alighieri"

wélke 26 November j. 1. te Spezzia plaats gevonden heeft en waarvan wij in dit blad reeds vroeger een en ander meldden, bericht „Schiffbau" no. 7 nog dat de hoek, waarover de toren gedraaid werd bij het afschieten van een der buitenste vuurmonden nog geen graad bedroeg. Ook het recht vóóruit en het recht achteruit vuren, aldus het schieten over de beide lager opgestelde torens heen, had geen nadeelige gevolgen gehad, noch voor het materieel, noch voor het bedieningspersoneel.

De electrische afvuurinrichting zou niet nauwkeurig gelijk voor de 3 kanonnen gewerkt hebben, doch dit verschil in tijd was zóó gering dat het geen nadeeligen invloed op de schietresultaten uitoefende.

De „Mon. d. 1. fl." van 15 Febr. j.1. bericht dat men op de 5 nieuwe Dreadnoughts van de „Conté di Cavour" klasse een geheel nieuwe wijze van opbergen van het kruit zal toepassen, waardoor per schip + 132 ton aan gewicht en 900.000 frcs. aan geld kan worden uitgespaard.

De ladingen der 80.5 c.M. bestonden tot nu toe uit 4 kardoezen, die elk afzonderlijk in een koperen buskruitkist van 42 K.G. waren geborgen.

Daar per kanon 100 oorlogsladingen — elk bestaande uit 4 kardoezen - aanwezig waren, had men dus per kanon 400 koperen buskruitkisten die — zonder de gewichten der zware stellingen mee te rekenen — 16.800 K.G. wogen.

Bij het nieuwe systeem zal men de 400 kardoezen bergen in 200 gegalvaniseerd plaatijzeren buizen, geplaatst in rijen of kasten van 10 buizen. Elke buis bevat dus 2 kardoezen. De 200 buizen met toebehooren wegen gezamenlijk 3.560 K.G.

Het overwicht van het vroegere schotwerk is belangrijk verminderd. De kasten eischen slechts lichte haken ter bevestiging aan de schotten en dekken en steunbalken tusschen de stutten.

Elke buis is absoluut lucht- en waterdicht afgesloten door een deksel met caoutchouc. Te Spezzia zijn daartoe ruime proeven genomen, zoodat men de zekerheid heeft, dat zelfs bij het onder water zetten der bergplaatsen de ladingen daaronder niet zullen lijden.

De snelheid der behandeling van de buizen beantwoordt aan alle daaraan te stellen eischen. Een persoon kan in 5 seconden het deksel openen en wegnemen, zoodat een volle lading in 10 seconden gereed gezet kan worden.

Sluiten