Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

473

Aan de Particuliere Muziekschool dir. Ary Belinfante en S. van Adelberg, is tot leeraar in fluitspel benoemd de heer A. Best Jr., solo-fluitist van het Besidentie-orkest.

De Botterdamsche Toonkunst-afdeeling zal dezen winter ten gehoore brengen: Mendelssohn's Paulus en Bach's Matthaeus—Passion. Totentanz van Woyzsch wordt bewaard voor het muziekfeest in 1907.

Een Mis van Ph. Loots, gecomponeerd voor gemengd koor, alt, tenor en twee bassen, met begeleiding van orgel — „Missa in honorem Sancti Josephi" zal, naar „De Tijd" meldt, binnenkort verschijnen.

Joh Wagenaar's: Cyrano-ouverture, die op het Duitsche Toonkunstenaarsfeest te Essen zeer veel belangstelling wekte, is nu bij Leuckart te Leipzig verschenen. Zij zal in verschillende plaatsen voor het buitenland worden ten gehoore gebracht: Hamburg, Magdeburg, Göteborg, München, Oincinnati.

Door een dame te 's-Gravenhage, die onbekend wenscht te blijven, werd den heer W. Stumpff, voorzitter van de Maatschappij Caecilia, als huldeblijk ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag, op 22 Aug. j.1. een bedrag van ƒ100 ter hand gesteld, ten behoeve der Maatschappij.

Het personeel der Italiaansohe Opera voor dezen winter is als volgt samengesteld: sigra. Gisella de Leandro, prima donna soprano drammatico, sigra. Maria Tensini Peritti prima donna soprano lirico, sigra. Louisa Cortesi, prima donna soprano leggiero, sigra Fede Tassini, prima donna mezzo-soprano, sigra. Vittorine Paganelli, prima donna mezzosoprano centralto, sigra Angelina Laraspasti, soprano, sigra, Caroline Garagnani, comprimario soprano mezzo II, sigr. Umberto de Ferrari, comprimario tenore, sigr. Giovanni Urbinati, comprimario baritono, sigr. Alessandro Giacchero, primo tenore drammatico, sigr. Silvano Isalberti, primo tenoro lirico, sigr. Gino Martines Patti, primo tenoro lirico, sigr. Pietro Lara, primo tenoro leggiero, sigr. Ginseppe Pimazzoni, primo baritono, sigr. Ottorino Lunardi, primo baritono. sigr. Silvio Queirolo, primo basso, sigr. Artidaro Manceri, basso en sigr. Luizi Bonfanti, comprimario basso buffa. Het orkest bestaande uit -18 personen, staat weder onder de leiding van sigr. Francesco Coniglio, bijgestaan door den tweeden orkestmeester sigr. Brugnoli llinaldo, die tevens het koor leidt, dat 36 dames en heeren groot is. Als concertmeester is geëngageerd de heer Willem Lohoff Jr. Begisseur is sigr. Davide Franchi. Het ballet bestaat uit 16 personen.

Als eerste concertmeester (naast den heer Timmner) en solo-violist in het orkest van het Concertgebouw te Amsterdam, is benoemd de heer Heinrich Fiedler uit Weenen.

In November zullen door het Utrechtsch orkest te Utrecht twee onlangs voltooide orkest-composities van Gerard von Brucken Fock worden ten gehoore gebracht n.1. „Lieder von Meer" en zij dragen de ondertitels „In der Nacht" en „Hymne".

De violist Mart. Wolters heeft het voornemen bij genoegzame deelneming in het a.s. seizoen een reeks kamer-muziekuitvoeringen te geven, in hoofdzaak gewijd aan werken van Nederlandsche componisten; o.a. zullen worden uitgevoerd: Sonates van Jul. Böntgen, Dirk Schilfer, J. W. Kersbergen, Kor Kuiler, Carl Smulders, Hymne v. Alph. Diepenbrock. Verder werken van J. B. de Pauw, Adr. v. Tetterode, Gottfried Mann, Jan Brandts Buys, C. F. Hendriks Jr., George Beyerle. In deze concerten zal tevens aan jonge Hollandsche kunstenaars gelegenheid gegeven worden zich bekend te maken.

De Amsterdamsche Toonkunstenaarsvereeniging heeft besloten zich te doen vertegenwoordigen op het internationaal congres van muzikale vakvereenigingen, dat ter verkrijging van internationale aaneensluiting, op 4, 5, 6 en 7 October te Milaan zal worden gehouden. Tot afgevaardigde werd gekozen de heer Willem Hutschenruyter.

Sluiten