is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

een zakboekje, in een agenda of iets dergelijks (dat doet natuurlijk minder terzake); men beware ze slechts.

Zendt men den bezorger met èn expeditieboek èn stukken weg. dan ontbreekt verder iedere controle en kan men het geheele apparaat met veel meer vrucht afschaffen, waarbij nog komt, dat meestentijds slechts wordt geparafeerd voor de ontvangst der enveloppe en niet voor haren inhoud. Mijn meening is — en niet alleen ten opzichte hiervan — werkelijke controle of geen controle, maar nooit formeele controle; deze laatste is tijdroovend, nutteloos en zonder zin.

Ik zou buiten de grenzen van het door mij gekozen onderwerp treden, wanneer ik ook andere commandementswerkzaamheden in deze verhandeling aan een bespreking onderwierp.

Dat neemt niet weg, dat buiten deze speciale archiefwerkzaamheden het geheele commandementsbedrijf eenzelfde stipt ordelijk verloop zou kunnen hebben als t.o. van de archiefwerkzaamheden mogelijk is en zooals op het administratiebureau het geval is.

Wel is op dat bureau het werk regelmatiger, meer periodiek, maar heeft men den wil orde te scheppen, dan is deze zeer zeker te bereiken.

Dat daartoe medewerking, zeer veel medewerking noodig is, spreekt vanzelf.

Maar daarnaast dient ieder, die in de papieren-organisatie ingeschakeld is of wordt, zich nadrukkelijk voor oogen te houden, dat zin voor verdeeling van werk naar den rang die wordt bekleed, dat zin voor pijnlijke orde en werken met toepassing van efficiënte methoden, zijn positie slechts ten goede kan komen, zijn arbeid veraangenaamt en den dienst ten voordeele is.

Deze verhandeling diende een beeld te geven, hoe een belangrijk onderdeel van het commandementswerk geüniformeerd zou kunnen worden, hoe voorts met geringe kosten, doch met veel zin voor rationeele methoden en terzijdestelling van vele hopeloos verouderde principes, eigen arbeidsveld kan worden vereenvoudigd, doch tevens kan worden verrijkt.

Zij diende verder richtlijnen aan te geven, volgens welke ik een harmonische ontwikkeling van het marine-archiefwezen denkbaar acht, eene ontwikkeling, waarbij de marine slechts baat kan hebben.

1136