is toegevoegd aan je favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 18, 1861, no 16, 15-08-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152

volgende zesde Nederlandsch Nationaal Zangersfeest gevierd zal worden te Amsterdam, en zijn tot feestdirecteuren benoemd de heeren Richard Hoi en Co 11 in, directeuren van de liedertafels Amstels Mannenkoor en Euphonia, te Amsterdam; tot verdere leden van het technisch comité zijn gekozen de heeren F. Böbme, G. A. Heinze en P. J. van Paesschen, directeuren van liedertafels te Dordrecht, Amsterdam en 's Hertogenhosch, Dr. H. W. Evers te Arnhem, en M. A. Gas pers te Amsterdam, de laatste bij loting met den heer Sma bers te Alkmaar.

Berlijn. Op het graf van Rellstab prijkt thans een gedenksteen, 6 voet hoog; op een tafel van graniet staat het door Hagen uitgevoerde medaillon van den overledenen, met het opschrift: Ludwig Heinrich Rellstab, geb. den 13. April 1799, gestorven den 28. Nov. 1860.

Stuftgart. De sedert 1847 bestaande en door Prof. Dr. Faiszt geleidde «Verein für classische Kirchenmusik'' heeft tot belangrijke resultaten geleid: de van af dat jaar uitgevoerde oratoriën: J. S. Bach's W'eihnachts-Oratorium , Johanneische Passionsmusik en H-mol-messe. Handei's Messias, Josua, Jephta, Samson (de eerste viermaal, de laatste tweemaal uitgevoerd), Athalia, Saull, Israël in Egypten, Judas Maccabaus, Mendelssohn's Paulus en Elias (elk driemaal), Mozart's Requiem, Fr. Schneider's Welltgericht, Die letzlen Dinge, vanSpohr, (tweemaal); afzonderlijke nummers: twee compositiën van Anini, 1 van Anerio, 3 van Astorga , 1 van Arcadelt, 3 van Ahle, 1 van Alberti, 3 van Benevoli , 55 van Seb. Bach , 3 van J. M. Bacb, 4 van Caldara, 4 van Carissini, 5 van Crüger, 4 van Calvisius, 1 van Chérubini,

3 van Duranle, t van Ducis, 11 van Eccard, 1 van Ertzthriius, 2 van Ebeling, 1 van Frescobaldi, 2 van Frank, 3 vanFischer,

4 van Gallus, 2 van Gondimel, 2 van Grimm, 1 van Gluck, 4 van Hassler, 19 van Handel, 5 van Hammerschmidt, 2 van Hasse, 1 van Hesse, 2 van Helder, 1 van Hellwig, 4 van Jos. Haydn, 2 van Homilius, 2 van Hintze, 1 van Josquin des Prés, 1 van Jomelli, 2 van Kugclmann, 1 van Kauffinann, 3 van Krebs, 1 van Klein, 4 van Luther, 3 van Orlando Lasso, 5 van Lotti, 1 van Leo, 33 van Mendelssohn, 4 van Marcello, 2 van Mozart,

I van Nanini, 2 van Nenmark, 2 van ISeumann, 1 van Neander,

II van Palestrina, 12 van PrStorius, 7 van Pachelbel, 2 van Pergolese, I van Rosenmüller, 6 van Schiitz, 4 van Scheidt,

1 van Schröter, 2 van Stradella , 5 van Schein, 1 van Schneider,

2 van Spohr, 1 van Stobaus, 3 van Schop, 2 van Scarlatti, 1 van Tallis, 5 van Vulpius, 2 van Vittoria, 2 van Walther. Uit de rekening van 4860—61 blijkt dat de vereeniging 8 eere- en

335 gewone leden telt, terwijl liet getal der leden in 1859 slechts 184 beliep. Het sluk is door den dichter en als theoloog bekende »Oberhofprediger" Dr. Carl v. Griineisen onderteekent. In het belang der kunst zon het doen eener keuze ook uit de beste religieuse werken van onzen tijd wet te wenschen zijn.

De beroemde Duitsche romanschrijver Haecklander is tot inlen dant generaal van het théater benoemd in plaats van den baron Gall.

Wlesbaclen. De Faust, van Gounod, is hier voor de eerste maal opgevoerd en zoo als in Darmstad! en Mainz met een schitterenden uitslag. Ook te Manheim is men met de voorbereidingen ter opvoering dier opera bezig.

Triest. De artisten, welke voor het volgende théaler-saizoen geëngageerd werden , zijn: de dames Gzillag , Acs , Marietta AUievi en Angela Cravero ; de HH. Carlo Negriui, Bremond , Turolla, Poggiali. ll Profela, il Ballo in maschiera en la Giuditta, van Peri, -zullen het eerst opgevoerd worden.

Parijs. Men zegt dat Flotow aan eene nieuwe opera werkt, waarvan het libretto van Dingelstedt is,

Het feest der Fransche Orphéonisten zat den 13—17. September in het Palais d'industrie, onder directie van den heer Delaporte, te Parijs gehouden worden. Twee honderd vijf en twintig Sociétés chorales, uit 60 departemenlen , te zamen acht duizend zangers, zullen aan dat feest deel nemen. Programma der koren, welke door dat groot getal zangers zullen uitgevoerd worden: Les enfants de Parts , Ad. Adam; la JVonveile Alllance, F. Halévy; le Tempte universel, 11. Berlioz; VAppel aux armes (du Prophete), Meijerbeer; Erancc! FranceJ Ambroise Thomas; le Choeur des soldats de Faust, Gounod; A la grande Ctte'! Limnander; Pater Noster. -Besozzi; Choeur des matelots du Vaisseau-Fantóme, R. Wagner; Chant de Rivouac, Kücken; Chant des bannières, Laurent de Rille; Hymne a' la nuit, Chn alal. Ka het feest zal er een concours der sociétés chorales plaats hebben.

Antwerpen, Hierbij het vast bepaalde programma voor het groote muzijkfeest öp den 19. Ang. ek. Symphonie héroïque, Keethoven. Psaume X.V1U: Coeli ennarrant, chanté parMIle Artot, avec choeur, Marcello. Die eiste ff' alpwgisnacht, Mendelssohn.

Chant de Noël: Angelus ad Pastores adil, choeur sans accompagnement , Roland de Lattre. Air des Nozze di Figaro: giunse alfin il momento, chanté par Mlle Artot, Mozart. Concertosymphonie, pour violon, exéc. par Joaehim , Beethoven. Variations, chanlées par Mlle Artot, Rode. Alleluia, choeur de 1'oratorio Messias, Handel.

Londen, Jenny Lind-Goldschmidt heeft in een concert tot een liefdadig doel in de salon van lord Dudley gezongen. De kritiek spreekt van deze optreding als van eene belangrijke gebeurtenis. De stem is nog zoo schoon als ooit te voren , de aard eu manier om die stem te behandelen zijn bewonderingswaardig. Zij zong eene aria van Handel, bet rondo met obligaat viool uit il Re pastore van Mozart, een duet uit de Somnambula (Elvini-Giuglini) en het heerlijke slot-trio uit Robert van Meijerbeer, (Bertram — Bellelti, Robert — Ginglini).

In plaats van Rossini, die bet verzoek om eene cantate voor de Engelsche wereld-tentoonstelling te schrijven, heeft afgewezen, heeft men zich lot Verdi gewend. Auber en Meijerbeer hebben het verzoek om eene compositie aangenomen.

Nieuwe Opera's, enz.

De romantische opera in 3 acles: Der Graf von Santaren, van A. Sehliebner, zal in deze maand in het Kroll'sche théater opgevoerd worden. Te Genua, de opera ll Menestrello, van Ferrari, den 23. Julij jl. Te Napels, in San Carlo, de opera Plrginia, van Petrella, den 23. Julij.

Onderscheiding.

Eene hooge eer is onzen zeer bekwamen kapelmeester Dunk Ier van het regiment Grenadiers en Jagers te beurt gevallen. Immers heeft Z. M. de Koning volgens een besluit van 2 Aug. 1861 bepaald:

1°. dat, zoo lang F. Dunkier aan het hoofd van de muzijk zal staan, de betrekking van kapelmeester daarbij zal worden vervangen door die van directeur van de muzijk: wordende hij in verband daarmede bij deze als zoodanig benoemden aangesteld; met verdere bepaling, dat gemelde betrekking van directeur, ook voor zoo veel de regeling van pensioen betreft, gelijk wordt gesteld aan den rang van tweeden luitenant;

2°. vergund, dat door hem als directeur van de muzijk van het regiment Grenadiers en Jagers, bij zijne tegenwoordige uniform, in slede van klaverbladen, het distinklief van den rang van 2e loiienant wordt gedragen, met bepaling nogtans dat op het blad der epauletten tevens een van zilverdraad geborduurd versiersel — het zinnebeeld der toonkunst — zal moeten worden aangetroffen.

De beroemde hoornist Vivier is door den keizer der Franscben tot ridder van het Legioen van Eer benoemd.

Necrologie.

Overleden: teBarcelona, Viani, tenor der Italiaansche opera. Te New-Vork, Amodio, bas-zanger. Te Mons, J. F. Dieu, mozijknieester bij de garde civique. Te Milaan, den 20. Julij, Antonio Fussanotti, violoncellist, vroeger aan het théater de la Scala, oud 35 jaren. Te Londen, den 21. Junij , mej. Susanne Beijers, zangeres bij de onderscheiden groote uitvoeringen van oratoriums, cantates enz., in den ouderdom van 71 jaren. Te Ischl, mev. Karl, oud lyrische artiste bij het hofthéater te Weenen, den ouderdom van 73 jareu bereikt hebbende.

Ter beoordeeling ingezonden :

F1. A. Van &uclltelcn. Twee driestemmige koren voor

vrouwen- of kinderstemmen, met hegeleiding van piano. (Aan

mejufvrouw M. F. C. Burlage). Pr. 80 Cts. SU. A. fflcjroos. Vier Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte , Fraulein H. E. Meyroos gewidmet.

Op. 1. Pr. ƒ 1.40.

Beide uitgegeven door Til, «J. Roothaan & Co. te

Amsterdam.

De redactie noodigt een harer kunstvrienden te Nijmegen vriendelijk uit om haar een uitvoerig berigt over het aldaar laatstelijk gehouden Zangers/eest spoedig te willen doen geworden. De voor dit N°. te laat ontvangen artikelen zullen in het volgende N°. geplaatst worden.

Tc Itrecht, bij MEM IKK «f« ZOON,