is toegevoegd aan je favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 18, 1861, no 23, 01-12-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

213

Hinkende staccato door menigeen niet genoeg in acht genomen werd ; het adagio molto e cantabile was zeker het minste dezer drie deelen ; bij dit wezenlijke kunstgewrocht misten wij alweder gelijkheid en delicate voordrag!; het eerste werd voornamenlijk door ons waargenomen bij de veranderingen van O in 3/4 en nog meer bij die in 12/a maat; het tweede werd veroorzaakt door de weinige inachtneming der nuanceringen waardoor uitdrukking ontbrak. In de ouverture der opera Obéron , ofschoon de uitvoering daarvan eene der beste van dezen avond mag genoemd worden , was ook niet op eenheid te roemen, en wanneer wij ons gaarne overtuigd houden dat met een orchest bezet door zoo vele te regl erkende artisten , eene schier volmaakte uitvoering mogelijk is, wenschen wij de HH. leden kracht en lust toe om met ijver en in eensgezindheid , met hunnen waardigen directeur aan het hoofd, daartoe mede te werken , en wij zijn verzekerd dat de volgende uitvoeringen alsdan de uitwerking daarvan niet zullen ontgaan.

Mogten onze opmerkingen niet overeenstemmen met het in dagbladen daarover beschrevene , zoo is bet onze bedoeling geenszins de Maatschappij Caecilia te willen benadeelen , maar alleen eene opwekking tot de spreuk: Eendragt maakt magt! Wij zijn overtuigd dat door de aanwezende kunstenaren eene bijna vlekkelooze uitvoering mogelijk is en in dezelfde verhouding meenen wij scherp van beoordeeling te mogen zijn.

Amsterdam , November 1861. T.

ARNHEM.

Groot vocaal en instrumentaal concert le geven door de verschillende Vereenigingen , onder de leiding staande van den heer C. li. Ma rx, onder welwillende medewerking van mev. S. O ff e r m an s van II o v e , den jongen heer G e r ar d Bekking [violist) en eenen uitstekenden dilettant {tenor) uit Amsterdam, den 29. Oclober, in de groote zaal van Musis Sacrum.

Programma. Eerste afdeeling. Ouverture, Veher die Berge, van C. R. Marx. Psalm 24 van C. R. Marx , opgedragen aan de Arnhemsche afdeeling der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Loreley, opus 70, van F. Hilier Tweede afdeeling. Intermezzo, Adagio van C. R. Marx. Le Pirate, fantaisie voor viool, van H. W. Ernst, voor te dragen door den jongen heer Gerard Hekkin g. Aria voor tenor, uïl Elias, van Mendelssohn. Aria uit de Samson , van G. F. Handel, met obligaat viool, voor te dragen door mev. S. Offermans vanHove. Spielmann's Lied, voor tenor, van Nicolai. Nachtwache der Liebe, concerllied vau R. Hol, voor te dragen door mev. S. Offermans van Hove.

Dit concert ten voordeele van onzen geachten muzijkdirekteur Marx, werd met een gunstigen uitslag bekroond. De Psalm en de Loreley zijn uitgevoerd door een koor ongeveer 120 personen sterk. De tenor-solo's werden door den heer E i c h h o 1 z uit Amsterdam gezongen , vonden veel bijval bij het publiek. Mev. O ffermans is een alom bekend en ook hier hooggewaardeerd talent. De koren marcheerden vrij goed, op de repetitie echter beter; de bassen domineerden te veel. De Psalm, voor het eerst hier uitgevoerd, werd met

groot aplaus begroet, de componist door de dames met bloemen bestrooid. Met het spel van den violist H e kk i n g was het publiek zeer ingenomen , ook vooral met zijn keurig accompagnement van het aria uit de Sarnson door Mev. Offermans van Hove allervoortreffelijkst voorgedragen. Ongeveer 600 menschen woonden dit concert bij.

DEVENTER'8 .MUZIKALE KRONIJK. (N'. 4).

15 April. Eerste uitvoering (introductie-avond) van de afdeeling van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst (zangvereeniging: » Swelingh "). Directeur: M a r i u s A. firaudts, B u ij s.

23 April. Afscheids-concert door het muzijkkorps van het 5e regiment dragonders , onder directie van den heer S. H. G. Nachtweh. Deze uitvoering getuigde van de groote vorderingen , die dit korps onder de vlijtige leiding van zijn directeur gemaakt heeft.

27 April. 12e openbare examen der leerlingen van de imizijkschool. Directeur en zangonderwijzer: C. A. Brandts, Buijs. Hoewel de staat der muzijkschool op dit oogenblik niet zeer bloeijend is , zoo gaat ze toch steeds voort, vooral wat het zangonderwijs betreft, nuttig werkzaam te zijn ; ook bestaat er sinds eenigen tijd voor de onderwijzers en kweekelingen der normaal-school een cursus, die (vooral met het oog op bet schoolwezen) goede vruchten belooft. Wat het instrumentale gedeelte betreft, dan bezit men in den heer F. Stroober een uitmuntend onderwijzer voor strijkinstrumenten. De Heer M. Edxard Grefe (benoemd als kapelmeester van het muzijkkorps der d. d. schutterij) is ook aan de muzijkschool werkzaam , als onderwijzer voor blaasinstrumenten; wij hopen en vertrouwen met goed gevolg.

3 Mei. Entre'e-concert (strijkorchest) door het muzijkkorps van het le regement dragonders, onder directie van den H. H e n n i n g. Dit korps bezit veel goeds, vooral ook in zijne harmonie uitvoeringen.

3 Julij begonnen de zomer repetittën van het genootschap »Unis par les sous de la musique," onder de directie van C. N. Rrandts, Buijs. Het orchest, (aanmerkelijk versterkt door eenige leden van het korps van den heer H e n n i n g) werkte vlijtig.

7 Augustus. Volksfeest op de worp. Harmonie en koperuitvoering van het korps van den heerHenning; in de 2e afdeeling zongen een honderdtal leerlingen en oud-leerlingen der muzijkschool onder directie van C. A. Brandts, Buijsde volgende vierstemmige liederen:

1. Vlaggelied van W. Smits. 4. Bundeslied van Mozart.

2. Ronde-dans van Viotta. 5. Freiheit van C. Groosz.

3. Volkslied van Wilms. 6. Volkslied van J. Haydn. De drie laatste natuurlijk met eeneHollandscbe vertaling.

29 October. Vocaal-, instrumentaal- en orgelconcert door Marius A. Brandts, Buijs, onder welwillende medewerking der leden van de zanggezelschappen » Musis Sacrum" en »Swelingh," en eenige heeren toonkunstenaars. Programma. Kerkelijke Feestouverture over het koraal »Ein feste Burg ist unser Gott," van Otto Nicolai, gearrangeerd voor orgel door Franz Liszt, met begeleiding van bazuinen door Joh. Bastiaans. a. O bont Jesu, b. Adoramus te voor koor, van Giov. Pierluigi da Palestrina, (geb. 1524, f 1594). c. Gebed, van E. M. Mehül. Koraalvoorspl: n&chmücke dich, o liebe Seele" van J. S. Bach. Fantaisie en Fuge, van J. Worp. Cantate «der Herr ist Gross," van Louis Böhner. Fantaisie voor viool en orgel, .van Hans van Bronsart. Trans-