is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 31, 30-07-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 31.

404

van de residentie Banka naar de residentie Palembang de opziener a la suite van zijn corps A. J. E. J. van Kempen. Bij het boschwezen op Java en Ma doe ra: Benoemd: tot opziener E. L. J. Doelitzsch, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende, met bepaling dat hij geplaatst wordt in het boschdistrict Bodjonegoro, residentie Rembang; tot opziener E. A. M. G. R. S. von Ltjckner, thans tijdelijk opziener der 3e klasse bij dien tak van dienst, met bepaling, dat hij geplaatst blijft in het boschdistrict Grobogan, residentie Semarang. Bij het Kadaster. Belast: met de waarneming der betrekking van landmeter 3» kl. de ambtenaar op nonactiviteit J. C. Schoonheid, laatst landmeter le kl.

OPEN BETREKKINGEN.

Elektrotechnisch-lngenieur op een elektrotechnisch bureau. (Zie Adv.)

Ingenieur bij de Gemeentewerken te Utrecht. (Zie Adv.)

Opzichter van den Provincialen Waterstaat in Groningen. (Zie Adv.)

I Assistent voor beschrijvende meetkunde en graphostatica; 2 Assistenten voor natuurkunde; I Assistent voor waterbouwkunde; I Assistent voor werktuigbouwkunde en kennis van werktuigen aan de Polytechnische School. (Zie Adv. in n°. 30.)

Opzichter der landsgebouwen. (Zie Binnen- en Buitenl. Berichten.)

Bouwkundig-opzichter, bij de Gem.werken te Groningen, tegen eene belooning van f 1000 per jaar. Alleen zij komen in aanmerking, die voor den 4den Augustus a.s. hunne sollicitatie persoonlijk komen inleveren bij den Directeur, des namiddags tusschen 2 en 3 uur aan het Bureau van Gemeentewerken. .

Eleotro-lngenieur met veel practijk voor Nederland. Adres met brieven, onder No 19272 aan het bureau der «N. Rott. Courant».

Scheepsteekenaars, onmiddellijk. Sollicitatiën met opgave waar gewerkt, verlangd salaris en afschriften van getuigschriften, worden ingewacht onder No. 18802 aan het bureau der «N. Rott. Courant».

Directeur aan de in te richten Ambachtsdagschool te Tiel, op een jaarwedde van f 1200 met uitzicht op verhooging. Vereischten: voldoende kennis van de practijk der te onderwijzen vakken en bekwaamheid tot het geven van onderwijs in het vakteekenen. Sollicitatiestukken in te zenden voor 1 September e.k. bij den secretaris van het bestuur der school G. A. Scholten. Persoonlijk bezoek wordt eerst gewenscht na nadere oproeping. Bouwkundige te Amsterdam. Honorarium f 1500 per jaar. Brieven onder No. 15430, «Handelsblad», Amsterdam.

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

Gediplomeerd Werktuigkundige zoekt plaatsing voor Indië of Transvaal(Zie Adv.) e ...

Een Bouwkundig-opzichter-teekenaar of uitvoerder met goede reterentien zoekt plaatsing. Brieven onder No. 2250 aan het bureau van het Alg. Ned. Adv.-blad te 's-Gravenhage.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.) Rijkswaterstaat. Assen, 20 Juli. Uitvoeren van buitengewone bestratingen op de Rijkswegen in Drenthe. J. Smallenbroek te Assen, f 1640.

Middelburg, 22 Juli. Verrichten van baggerwerk in het kanaal door Walcheren met zijtakken en in de Wester- of Koopmanshaven te Vlissino-en. A. Visser te Haarlem, f 5600.

Id? 1d. Leveren en storten van steen tot verdediging van den oever vóór Terneuzen. Basaltmaatsch. te Rotterdam, f 11,745.

Min. v. Wat., H. en N. 's-Gravenhage, 22 Juli. Bijspannen van vier draden aan de palen der intercommunale telephoonlijn tusschen Amersfoort en Zwolle, alsmede uitvoeren van de daarmede in verband staande werkzaamheden. H. Nieland te Wirdum, f 2663.

Id. Id. Herstellen en verbeteren van Rijkstelegraaflijnen in de prov. Gelderland, Utrecht en Overijssel. G. J. Huurman te Deventer, f 1297.

Marine. Hellevoetsluis, 15 Juli. Verplaatsing van de politiewacht, verbouwing en uitbreiding van de lokalen voor opleiding van leerlingen-machinist op 's Rijks werf ald. H. v. Leeuwen ald., f 11,300.

Willemsoord, 20 Juli. 1°. Vernieuwen van standvinken en zakgoten van de sloepenloodsen op 's Rijks werf ald. en daarmede in verband staande werken. D. de Vries te Helder, f 7105; 2°. Maken van een afdak en een portaal en leveren van 2 spoorwagens in het fort Oostoever. K. L. Winder te Koegras, f 1470.

Gemeentewerken, Enschede, 18 Juli. Leggen van 3000 M. rioolbuizen, metselen van putten, opbreken en weder leggen van bestratingen enz. T. Eybers te Apeldoorn, f 34,440.

Amsterdam, 18 Juli. Leveren en opstellen van zes 3-tons hydraulische loopkranen op de Oostelijke Handelskade aldaar. Gebr. Figée, f 106,200 bij oplevering op 1 Juli 1899.

Id. Id. Leveren en stellen van 10 twee-persoons geslagen ijzeren

waterplaatsen met toebehooren en verplaatsen van een een-persoons geslagen ijzeren waterplaats. L. E. Duport ald f 3020.

's-Gravenhage, 21 Juli. Aanleggen, noleeren en bestraten van straten bij het Bezuidenhout, tusschen Wilhelminastraat en de Carpentierstraat. J. v. Noordenne te Utrecht, f 30,694. T n

Coevorden, 21 Juli. Bouwen eener school met 12 lokalen. J. D. Meppelink ald., f 31,288. ■ '

Polderwerken. Spukenisse, 18 Juli. Best. v. h. hoogheemraadsch Putten. Maken van een keersluis en dijkwerken te Spijkemsse. Uegund aan M. Visser te Papendrecht, f 18,465.

Cats, 22 Juli. Best. der wat. v. d. cal. Leenalert Abrahampoldèr. Doen een'er steenbestorting op en bij het noordelijk oeverwerk. r. v. d. Velde te Neuzen, f 2435.

Spoorwegen. Utrecht, 19 Juli. Maatsch. tot Expl. v. S.S.Maken van een aanbouw aan de goederenloods met bijk. werken op het station Deventer. H. Visscher te Deventer, f 2355.

Particuliere werken. Amsterdam, 18 Juli. Amsterdamsche Uroog, , ...... d„ „„ „„„ Amna.mrrtmiivm mpt. nnderheide fun-

aoKmaaiscnappij. uuuwcu van —

deering tot uitbreiding van het fabrieksgebouw aan de Vogelwijkslanden tegenover Amsterdam. J. Koster ald., f 14,450.

Delft 19 Juli. Regenten van het Oude en Nieuwe Gasthuis. Bouwen van een ziekenhuis met aanhooren. A. Bogerd te 's-Gravenhage en A. v. Doorn te Haarlem, f 57,928.

Doetinchem, 20 Juli. G. J. Voetman. Bouwen van een dubbel woonhuis. Gegund aan C. Esmeijer ald., f 1825.

Enschede 20 Juli. H. Stenvers. Opbouwen eener verdieping op het stationsköfflehuis en bouwen eener nieuwe danszaal aan de Hengelosche straatweg. W. A. Thomassen ald., f 5288. Gegund.

Utrecht 21 Juli. Best. van Patrimoniums Loop. Bouwver. Bouwen van' 20 woningen aan een aan te leggen straat uitkomende in de Oudwijkersdwarsstraat. J. C. M. v. Aken ald., f 29,790.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag I Augustus.

Amsterdam. Holl. Uz. Spoorwegmij, te iy2 ure: (Bestek n°. 736) Maken van ophoogingen en afgravingen, leggen en verleggen van sporen en wissels, wijzigen van terreinsafsluitingen en stationsinrichtingen, . , ' .' hmiwM van waehterswonintren en

veranaeren van uvcigaugoYvm.v^w, — —- -

biibouwen van bloklokalen aan bestaande woningen, ten beh van een tweede sjoor op Barneveld-AsseL Begr. f 87,000. (Zie Adv. in n» 29.)

Id Id (Bestek n°. 15) Maken van een seinhuis van dnjfsteenreo-elwerk op halte Beukelsdijk langs de verbindingsbaan te Rotterdam. Begr. f 1830. (Zie Adv. in n°. 29.)

" s V. r.„7,„..*. 1» Rn,™»n van fisn steenen veestal 20 bil

uoes. MT. I^ieumi. i . , .A

6 02 M op het Rietveld, gem. Ovezande; 2°. Idem van een veestal 18 V 6 M te Kats op de hofstede bewoond door Wed. Maat.

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N te Wy2 ure: Aanbrengen en onderhouden van beplantingen op de Rijks wegen van Maastricht naar Smeermaas, naar Veldwezelt en naar Nijmegen, in de prov Limburg. Raming: le perc. f 620, 2e perc, f 2900. (Zie Adv. in

"°' Utrecht. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 12 ure: Levering van de magazjngoederen benoodigd van 1 Sept.1898 tot 31 Juli 1900 (waaronder: bascules, telegraafbenoodigdheden, blikwerk, cartons, meubels, stelen enz. (Zie Adv. in n°. 29.)

Dinsdag 2 Augustus.

Groningen. Vanwege het Min. v. Wat H en N., te 12 ure : Opruimen van eene ondiepte in de vaargeul de Slenk tusschen Zoutkamp en het Dokkumerdiep. Raming f 6500. (Zie Adv. in n°. 28.)

Rotterdam. Burg. en Weths., te 1 ure: Maken van een paardenstal, ten beh. van het openbaar slachthuis aan de Boezemstr. Voorw. en i'nl. in bet Timmerhuis.

Idem Dir der naaml. venn. Handelsveem Rotterdam, te 12 ure. Maken van een pakhuispand met zolders enz., ter grootte van ongeveer 1400 M2 Bestek met teekeningen verkrijgb. ter kantoorboekn. van J P Bladergroen, Nieuwehaven 153-155 ald. Inl. bij de architecten P. Vermaas, van Vollenhovenstr. 42 en H. A. Lieuwens & Zoon, Couwenburghs eiland 12. t> „

Sneek Regenten v. h. Old Burgerweeshuis, te 7 ure: a._Bouwen van een woning in het nieuwe Park ald.; b. Leveren van het perwerk

voor drie nrugjes mei leuningen en .o,n -—~" -

gels. Best. enz. bij den archt. A. Breun.ssen Troost.

ë Utrecht. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 2 ure: (Bestek n 751)

Draineeren van een gedeelte van het stationsemplacement te Zwolle.

Beo-r f 4570. (Zie Adv. in n°. 29.)

Wormerveer. Burg. en Weths., te 7% ure: Maken van een nieuwen toegangsweg naar het Sluispad. Bestekken verkrijgbaar ter gem.-secret. Inl. bij den gem.-opz.

Woensdag 3 Augustus.

Gent (Geld.). Luit.-Kol. L. v. d. Goes te 's-Gravenhage, te 6 ure: Bouwen van een woonhuis enz. te Gent. Inl. bij den bouwk. J. liVerheven te Pannerden. Aanw. 3 Aug. te 4 ure.

Woubrugge Burg. en Weths.: Gedeeltelijk vermeuwen van de Oostelijke helft der brug over de Woudwetering. Aanw. 1 Aug. te

11 ure. , ■ ■

Donderdag 4 Augustus.

's-Gbavenhage. Burg. en Weths., te 2 ure: Bouwen van een