is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 88, 28-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Redacteur-Administrateur A. S. de Rochemont.

Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond.. .

' ~ Advertentiën. Voor leden der Vereeniging: i—5

Abonnement. Voor Nederland: ƒ 3-— per 3 ™?an- . ^ regels f Q ^ elke regel meer 5 ct. Voor n i e t -1 e d e n

den, fr.p. post. Voor het buitenland: ƒ7.- per nalipar, > 7pct; crst? Taar£ - NO- 88. ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een

fr. p. post. .. .wegen en z,es>ugsic jaa &. er cU

fess»±»c£>^«& dinsdag ~-

werkzaam bij een lid der Vereeniging, of een abonuent, UlNbUAtr der kosten Van adverteeren gevorderd worden,

bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar: /3—, nm- Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken»

*^«Qg\™£™L*o^l*™™*™™ 28 OCTOBER 1902. voorleden ,0 ct. per regel, voor ni et-leden 20 ct.

uiterlijk Oï! den dag van uitgaaf, 's morgens vóór per regel, bij vooruitbetaling in bons. ^

tien uur bezorgd worden.

BuTe^TGebouw »De Koffiehandel.» Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER bestaat UIT 6 BLADZIJDEN B

^FAILLISSEMENT W. VAN ENTER, te enschede.

Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Almelo d.d. 21 October 1902, is W. VAN t Enter, Boekhandelaar te Enschede, in staat van faillissement verklaard.

Leden der Vereeniging die mij hunne , belangen wenschen op te dragen worden verzocht hunne rekeningen ten spoedigste . aan mij in te zenden.

W. E. J- TJtiENK WILLINK, Corresp. voor Overijssel.

Zwolle, 27 October 1902.

Bit de Commissie tot Vegeling van het Vertalingrecht is sedert de laatste ofaave ingekomen: MASSEY, C, In the struggle of We. Für den Schulgebrauch bearbeitet von Dr. Alben Harmsch. 5e Auflage. Leipzig, 1902. °P 24 °c;?,ber.\9°2> door KEMINK & ZOON, uitgevers, te Utrecht.

Namens de Commissie: AMSTERDAM, VINCENT VAN GüGH,

28 October 1902. Keizersgracht 409-

^ET^OFFÏaEg^GgDEELT^

Nieuwe uitgaven in Nederland. Adresboek van Haarlem. 5e jaargang. 1903. Haarlem, D. j. van der Wilk. »-M*g^*$s Bij inteek. » 1.90

Aiber^r^m- (Catbartna) Ken apostel der liefde. Amersfoort, Valkhoft & Co. b . L'°*21^ (VII 276 blz). / 2-9°; sebƒ3..50

Aooeldoorn (J.) en dr. W. F. van Vliet Jr, Kijkjes T he"rijkV leven. Leesboek voor leerlmgen van burserda"- en avondscholen, ambachtsscholen en Sngén van voortge^l: lager «nderw.js. 's-Gravenl,age, joh. Ykema.8°. f13 *95J-

ie stukje! 2e druk. 108 blz., m. afb.). ƒ -.35

Barte.s (H. J.), 19^^°^^^^. burgerscholen en gymnasia. Stud e- en ex unen gid?of vakKandleSifafe ten dienste van hen, die töelatings-examen willen afleggen voor hoogere burgerscholen en gymnasia. I»^^ lelijke en mondelinge opgaven ovei rekenen, ' Sderlandsche taal, aardrijkskunde, # cd fransche taal, benevens lijstjes van stud*. boeken en aanteekeningen voor zelfstudie. Lei den, (Hoogewocrd 89), J. W. van Leeuwen. 8°.

■J^k?MK °< heengaan? Een'vraag en eeii aniwoord. Kampen, G. Ph. Zalsman. 8£

a.°C. C den), P^ssor d/lou ter's .Nationale plicht» en een verbond tusschen Nederland en België. 's-GravenhageW. van Stockum & Zoon. 8°. [i6=X245]. (23 bh.), ƒ-.40

Bock (A. H. W. de et A. Li. Lee™.., 5-

dué de lectures francaises a 1'usage des ecoles prima.res supérieures, des écoles moyennes et des gymnases^'s-Gravenhage, De Gebroeders

V '::Coiuf pf.mi.'e3 Teiartle. 25-Édhion conforme a VArrêló du 26 février 1901. (VIII, M*-)-^

Rosman (T M H.j, Rood, wit en blauw. Leesschryf-en leekenoefeningen voor school en huts. Tiel, D. Mijs. Kl.so. [ioSxi6S].

No 3. 30e druk. (56 en 12 blz, m. afb.). f-.2$ Bousema (S.), 7 komische voordrachten voor een , heer. Gouda, Albs. Jongeneel. 8°. [12X19M. (ii blz.). } 5

Cataloguc d'une collection précieuse de manusents Documents historiques; documents concernant les provinccs et villes des Pays-Bas, cénéalogiques; alba amicorum; autogiaphes, manuscrits thcologiques; manuscr.ts sur les beauxarts 1'art militaire, la médecine, la junsprudenêe, l'assurance de la vie etc. Formant les callections de mr. C h. M. D o z y, Chr.ï. vin Feu hen, A. D e Roever, mr. N. de Roever°Az. Amsterdam, R. W. P. de Vr.es. 8°. [16x24']. (IV, 143 blz., m- facs.; 'S*>™-£

Diikstra (Ds. S.), Afscheidswoord gehouden te Hil-

veVsuU, 28 September 1902. Hilversum, j. Heek

8° [i35xi9]. (25 bh, m. 1 portr.). / --3°

Dingen, die niet iedereen weet. Breda, P. B. Nieuwen-

huys. 8°. [I35xi5]. n . *«'™\{:-\S0 1 Per serie (12 nis.) » 1.50

No. 5. (32 blz.)- — N°- 6- <32 bU-)Elring (Van), Gedichten. 's-Gravenhage Van der E1Hagar(& Van Ketel.KI.8». [I^g]; (^blz).

Gogh-Kaulbach (Anna van), Mammon Amsterdam, 1 P N. van Kampen & Zoon. 8°. [14* 20]. (111, 223 blz.). ƒ 2.25; geb./ 2.75

Tae»er (F. K.Ï, De zoekers. Amsterdam, P. N. van i JaeKam£ Aoon. V.

[ Kerstfeest (Het). Kerstliederen, bijeengebracht en 1 van n ederlandschen tekst voorzien door j o h a nna . Veth, met medewerking van Clara Voogt.

Tekstboekje. Amsterdam, De Nieuwe Muz.ek> handel. 16°. [10X13]- (23 blz.). T -IO

= Kok (J.), Handleiding bij het onderwijs aan landen tuinbouwwintercursussen. Veendam, M. ij.

° de Lange. . , . ,„„ M v

e I, Plantkunde. 2e, herziene druk. (39 Mz-h

' Geeart. / - 50

'' Laak (J. H. van), Boerenorganisatie door middel

s van Kaiffeisen-banken. Met voorrede van G 1 .

!- Brands. Hilversum, M Blommesteyn vrhn.

I- jobs. Geradts. 8°. [I35*2>5]- (44 blz.). /--3°

o Leeman (A. DO, zie: Bock (A. H. W. de) et A. D.

0- Leeman. . * Meinsma, Dr. K. O : Middeleeuwsche^bhotheken. o Zutphen, K. O. Meinsma. 8». [16 X 25] - ("1, Vit,

1- ,18 blz, m. afb. en 1 pit.). pN ™,, n Meyier (Fenna de), Schijn Amsterdam P. N.jau n Kampen & Zoon. 8<>. [.3= ^f^/^

Muller (Dr. P. L.), Geschiedenis van onzen UJa sedert 1848. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [165 X 24]. ,, s

ie stuk. Toestanden vóór 1848. (VIII, 222 blz.).

/ i-75

Kompleet io 5 stukken. . ■

Natuurleven. Populair, geïllustreerd weekblad voor natuurwetenschappen, tuinbouw en bloementeelt. Red.: j. j. Hof, Giethoorn, tejaargang. 1902/03. No. 1. (10 Oct). [Meppel, H. ten Brink. Amsterdam, Van Hogendorpstr. 61, Marcus van Gelder]. Gr 8°. [20X 273]. Per jrg. (52 nrs.) fr. p. p.

Afz. nrs. » -.10

Natuur (De) en hare wonderen. Populair-wetenschappelijke bibliotheek. Zutphen, W. j. Thieme & Cie. KI. 8°. [n x 17]. Per dl. / -.90; geb./1.25 IX. Dr. A. j. C. Snijders, De dierenwereld. iv : De ongewervelde dieren. (IV, 130 en 6 blz. m.

Snijders (Dr. A. J. C), zie: Natuur (De) en hare

wonderen. , _,

Van onzen tijd. Red. C. R. dc Klerk Th. Molkenboer, Albcrtine Smulders, Maria Viola. 3e jaargang. 1902/03. No. i. 's-Hertotrenbosch, Maatschappij »De Katholieke Illustratie». Per jrg. (12 nrs.) ƒ 4--, &• P- P-/4-SO Veen (H J van der), Graphische stallek. De berekening van balken, vakwerken en kapgebinten. Met ;4 figuren. Amsterdam, L. J. Veen. 8°. 116 X 225]. (VIII, 127 blz.). / 1.90; geb. / 2.25 Veth (Tohanna), zie: Kerstfeest (Het). Velstra (T.), jüd en ljeafde. Blyspil met sang yn ien bidriuw. [6 h., 4 d.]. Ljouwert [Leeuwarden], R van der Velde. 8°. [i3sx 19]. (40 en 4 blz,

\ f T&Q

m. muz.1. , ,, , ^ j 1 \

Velstra (T ), Skoenmakker, hald dy by dyn leest. Toanielstik yn 4 bedriuwen. [8 h, 5 d.]. Ljouwert [Leeuwarden], R. van der Velde. 8° Li25x 19]. (112 en 4 blz, m. muz.). / -.90

Vliet Jr. (W. F. van), zie: Appeldoorn (J.), en W.

F. van Vliet Jr. Wijma (J.), De jonge lezer. Leesboek voor de liUerc scholen. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8°. hiS X 195]

° 13 (46 en 2 blz, m. afb ). 7e druk. / -.25 ' Willebrands (e.). In vroolijke luim. Monologen. 1 Amsterdam, Cohen Zonen. 8°. [ 135 * '95]; (IV, 1 140 blz). / eeb. / 1.40

De zakkenroller f -.35. — De candidaat voor den gemeenteraad ƒ -.35. — De parvenu ƒ -.30.

Vervolgafleveringen van boeken en tijdschriften. ' Bruemans (Dr H.) en dr. G. W. Kernkamp, Alge-

meene geschiedenis. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes. Afl. 19. Leiden, A. W. Sijthoff. , Gr. 8°. r20X285j. Per afl. ƒ-.50

1 U De middeleeuwen, door dr. Cl. W. Kernkamp.

(Blz. 369—424, m afb. en 1 facs.). • Doumergue (e.). Calvijn's jeugd, jo^lmgsjaren, 3 omzwervingen, enz. Vertaald door W A. W.ncke . Afl. 13. Amsterdam, W. Kirchner 8°. ['7X24J. (Blz 385-416, m. 1 afb.). rerJafl//v-3,5 , Duyse (F. van) Het oude Nederlandsche lied. [ Wereldlijke en geestelijke liederen uitvroegeren ó tijd. Teksten en melodieën verzameld en toegeirht Afl 13. 's-Gravenhage, Martmus Nijhoff. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. 8°. 5 [18 x 25]. (Blz. 769-S32). P« afl. / -.90