is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

358

klassen, waaruit zij komen, te vertegenwoordigen, zijn zij slechts jaknikkers van den gouverneur, of van de vaste amb-' tenaren die den gouverneur inspireeren. Dit is geen gezonden staat van zaken. Het redmiddel zou wezen, in de eerste plaats, dat de inlandsche raadsleden gekozen werden door de verschillende klassen der gemeenschap, en, in de tweede plaats, dat hun lidmaatschap geheel onafhankelijk werd gemaakt van des gouverneur's welbehagen. Dit stelsel is sedert jareu met het meeste succes toegepast in Ceylon, waar de verschillende afdeelingen der bevolking hare vertegenwoordigers in den raad kiest, en waardoor bijgevolg veel moed en initiatief in dat lichaam is gegoten. Ik ben overtuigd dat in Indie dit stelsel met even goede uitkomsten zou werken; en indien tevens het getal der leden vermeerderd en hunne bevoegdheid verruimd werd, zou een voortreffelijken grondslag zijn gevonden, voor hetgeen alle Indische hervormers beschouwen als een ideaal hunner verlangens, namelijk provinciale parlementen. Ik kan in., 't geheel niet toegeven dat Indie ongeschikt zou wezen althans voor rudimentaire locale parlementaire instellingen. Integendeel, komt het mij voor dat weinige volken sneller voordeel zouden trekken van de publieke discussie der publieke aangelegenheden dan juist de gematigde, conservatieve Hindoes. Voor een tijd zou het, evenals in Ceylon, ongetwijfeld noodig zijn een talrijk Engelsch element in den raad te behouden, doch de Indische geest ontwikkeld zich zelf zeer snel, en een volgend geslacht zou men zonder gevaar met de uitsluitende zorg voor eigen huishoudelijke wetgeving en de uitsluitende controle der financien kunnen belasten I).

1) Het blijkt dat ik in dwaling verkeer ten aanzien der inlandsche leden van den raad te Ceylon. Sir Arthnr Cordon bericht mij, dat zij, gelijk de overigen in Indie, door het gouvernement benoemd worden. De wenschen van de gemeenschap worden, evenwel, in 't algemeen in aanmerking genomen, en do onafhankelijkheid der leden wordt hun verzekerd door hunne levenslange benoeming.