is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

paald getal bijwijven. De meeste Javanen echter vergenoegen zich met ééne echte vrouw; doch zij hebben doorgaans verscheidene bijzitten, die met de vrouw onder hetzelfde dak wonen, en haar moeten bedienen. Hier ziet men hoe opvoeding en gewoonte onder de menschen geheel tegengestelde denkwijzen en zeden doen ontstaan.

Maandag, 18 Juli.

's Maandags is er, even als des donderdags, rapport-dag ten hove. Heden zag ik voor het eerst den rijksbestierder, gaande mijn deur voorbij naar den kraton; zijn gevolg, zoo te voet als te paard, bestond uit omtrent 120 personen. Hij is een geruimen tijd ongesteld geweest, en niet in het openbaar verschenen.

Aan den grooten weg, nabij den ingang van de paseerbaan, staat heden een Javaan openlijk ten toon, dien men mij zeide, onder voorgeven van dokter te zijn, oorzaak van eens anderen dood geweest te zijn. Men heeft twee palen op omtrent 6 voet van elkander in den grond geslagen, welke door twee dwarshouten aan elkander verbonden zijn. Het bovenste is omtrent 4 voet van den grond, waar de misdadiger met handen en armen vast gebonden is, latende zijne voeten vrij. Ik zag • er niemand bij om hem te bewaken, en de voorbijgangers schenen zich weinig aan hem te storen.

Dingsdag, 19 Juli.

Heden morgen wordt in den kraton de plegtigheid der besnijdenis aan een broeder en aan eene zuster des keizers verrigt. Dezelve heeft aan het hof sedert drie jaar niet plaats gehad. Bij dergelijke gelegenheden wordt de resident altijd uitgenoodigd de plechtigheid bij te wonen, die ook nimmer verzuimt daarbij tegenwoordig te zijn, en alsdan de voornaamste ambtenaren, inwoners en Europesche vreemdelingen verzoekt hem te vergezellen. Ik had mij dus gevleid daarvan thans ook getuige te zullen zijn, doch de resident zeide mij dat hij, uit staatkundige redenen, vermeende heden niet