is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche revue jrg 29, 1924, no 20

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

810

DE HOLLANDSCHE REVUE

drie maanden na de gruwelen hebben leidende persoonlijkheden in Japan zich onthouden van werkelijk-oprechte afkeuring van het gebeurde, door den correspondent ,,eene orgie van bloed en misdaad" genoemd. Ik heb er trouwens nog steeds niets officiééls-afkeurends over gehoord.

Uit: „Passing Show")

De chef (tot de nieuwe typiste): — Hoe heet u ?

— B. B. B. Beatrice Kloppers.

De chef: — Wat beteekenen al die B's?

— Niets, de dominee die me doopte, stotterde ....

Zulke gevallen wreken zich zelf. En het is toch wel opmerkelijk dat, waar ik op mijne reis met honderden personen van allerlei ras, van den meest verschillenden stand gesproken heb, niemand ook maar één goed woord voor de Japanners over had.

Zij zijn het meest gehate volk van Azië!

K. W.

Hanoi, Dec. 1923. Parijs, Oct. 1924.

In Lyon hebben verschillende Fransche ministers dezer dagen redevoeringen gehouden over den financieelen Frankrijk s toestand van Frankrijk. De hnancieele TT . ,

toestand premier fiernot sprak op een banket, aangericht ter gelegenheid van het Congres voor electrificatie van het platteland. Hij bevestigde zijn vaste hoop op Frankrijks toekomst. De industrie en vooral dc landbouw zullen maken, dat de huidige financieele moeilijkheden worden overwonnen, temeer omdat de bevolking haar goed vertrouwen behoudt, en den toestand rustig en kalm onder de oogen ziet. De regeering zal van haar kant al het mogelijke doen,

om de krachtige pogingen van industrie en 'andbouw te steunen, welke aan Frankrijk en djn koloniën zulk een unieke macht geven.

De minister van Handel Raynaldy hield Jen rede op het congres van adviseurs voor den buitenlandschen handel. Hij verklaarde, lat de vredige industrieele- en handelsbetrekkingen tusschen Frankrijk en Duitschland moeten worden hersteld door tegen elkaar opwegende concessies van beide kanten, en door samenwerking tot 'n parallelle ontwikkeling van twee productiemiddelen, welke evenals voorheen elkaar vaker blijken te moeten aanvullen dan dat zij elkaar concurrentie aandoen.

Frankrijk is steeds gaarne bereid met het buitenland te onderhandelen, en zal daarbij wel bedacht blijven op de bevestiging zijner eigen belangen, doch nimmer, die van de volken waarmee het onderhandelt en verdragen afsluit, te na te komen.

Op het zelfde congres deed de minister van Financiën Clement el een beroep op de geheele Fransche energie, de huidige moeilijkheden te boven te komen. Hij herinnerde aan de woorden van generaal Degoutte: Het is moeilijker een vrede te winnen dan een oorlog. Spreker meende echter met het volste vertrouwen te kunnen zeggen: Evenals het militaire

(Uit: „Punch")

Duo-zitting de luxe.

Verdun, zal ook het financieele Verdun gewonnen worden. Wij hebben de aanvallen op den franc afgeslagen, en ik verzeker u, onze overwinning zal volkomen worden. De moeilijkheden zijn nog niet overwonnen, er blijven