is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 ALGEMEENS BEPALINGEN TER REGELING

Art. 6. Zulke Ouders, welker kinderen ten hunnen huize, of op zoodanige Scholen, als overeen* koraftig Art. 2 in het Schoolfonds niet begrepen zijn, onderwezen worden, betalen flechts de helft der klasfificatie, waarin zij vallen.

Art. 7. Bedeelden zijn van deze contributie ontflagen; daarentegen zullen de Diakonie - en andere Armbefturen, welke buiten hunne geftichtea kinderen ter fchool zenden, gehouden zijn voor dezelve aan het Schoolfonds te betalen, alsmede voor het geregeld fchoolgaan der kinderen hunner gcaiimenteerden behoorlijk te zorgen; zullende het y in tegenovergefteld geval, aan geenen Armenftaat vrijfhan , om, direól of indireél, aan zoodanige ouders eenige onderfteuning te geven.

Zoodanige kinderen zullen de fchool niet mogen verlaten, voor dat zij in het lezen, fchrijven en de beginfekn van het rekenen genoegzaam geoefend zijn.

Art. 8. Teneinde de beheering van het Schoolfonds te beter te regelen, zullen er flechts viermalen in het jaar, op vastgefielde tijden, leerlingen op de .fenolen aangenomen, en, als zij genoegzaam onderwezen zijn, ontflagen worden.

Art. 9. Tenzelfden einde zullen de Onderwijzers, welke uit het Schoolfonds worden betaald, irfct naar elders mogen vertrekken, dan na het eindigen van het vierendeel jaars, waarin zij getreden zijn.

Art. 10.. Ten einde te kunnen voldoen aan het bepaalde bi? Art. 1., zal eik Onderwijzer cene lijst Tan zijne fchoolkinderen vervaardigen , dezelve

ter-