is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolherigten.

Jen 7 Februarij 1853, is Adriana Hermania tan der Relden, secondante te Gorinchem en geadmitteerd voor de Franscbe, Engelsche en Hoogduitsche talen, na be«omene magtiging, aangesteld tot hoofdonderwijzeres in «e Openbare Fransen*, Engelsche en Hoogduitsche kostschool voor jonge jufvrouwen alhier, met bepaling, dat de aangestelde met 1» April aanstaande hare betrekking ïal aanvaarden.

NIEÜWERKERK. Den 24 Januarij j. 1. h overleden Pieter Douw, Lz., hoofdonderwijzer der Openbare school, in den ouderdom van 71 jaren, na eene naauwgezette dienstvervulling van bijna 50 jaren. Sollicitanten Van den tweeden onderwijzersrang worden opgeroepen, 2lch, onder overlegging der vereischte bewijzen van rang, gedrag en praetisehe bekwaamheid (het laatste afgegeven «oor don Schoolopziener of de Plaatselijke Schoolcommissie, binnen welker ressort zij werkzaam zijn), vóór of uiterlijk op 31 Maart aanstaande, met vrachtvrije briev«n, aan te melden bij den Districts - Schoolopziener, e Zierikzee.

Do voordcelen, aan die betrekking verbonden, zijn: h- oene jaarwedde van het Eijk van ƒ50; 2°. eene jaarwedde van de Gemeente van ƒ125; 3». het bedrag der 8cöoolgelden (met inbegrip eener toelage van ƒ GO voor °Merwijs aan armen en minvermogenden), berekend naar de gemiddelde opbrengst van vorige jaren, ƒ400;

rwijl de aangestelde onderwijzer, ingeval hij de Her*°i'mdc Godsdieust belijdt, bovendien zal genieten: 1». ' s voorlezer en voorzanger eene jaarwedde van ƒ 100, 2». ais klokluider ƒ 36. Daarentegen zal hij verpligt *9n voor zijne rekening eenen ondermeester van eenigen aög te houden, ten genoegen van het Plaatselijk Bc-

u«r en den Districts-Schoolopziener.