is toegevoegd aan uw favorieten.

Standaardcatalogus van het R.K. Centraal bureau voor lectuur Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

15

ANDRIESSEN (Suzanne Maria) Amsterdam 1851. aldaar 1924 overleden. Zij is de dochter van Pieter, Jacob Andriessen. Zij volgde haar vader na in het schrijven van boeken voor de jeugd, die nog gaarne worden gelezen. Zij vertoonen niet die vurige vaderlandsliefde en dien protestantsch-godsdienstigen geest van haar vader, die der laatste jaren zijn zelfs volkomen -, godsdienstloos.

Ook zijn vorm en stijl moderner. Wij noemen Nanny — Doornwgck — De Lantaarnopsteker ■— De Voddenraper — Familie van Herpen — Edith Mauderic — Vera — Constance de Wild >— In 1922 verscheen nog De Beukenhorst — Guido de Vioolspeler.

De voorstelling van het eigenaardig optreden der priesters bij de verovering van Peru maakt het boek Matie en Paulina (omwerking van een boek haarsvaders) tot minder geschikte lectuur.

ANEMA (Seerp) geboren te Minnertsga in 1875, werd onderwijzer, maar zegde zijne betrekking in 1910 op, om zich geheel aan de letteren te wijden. In 1920 benoemd tot schoolopziener.

Hij gaf uit Poëzie (1904) ~ Aan Hollands Kusten (gedichten in den trant der Tachtigers); In 's Levens Opgang, een christelijken roman, die zeer goed ontvangen werd en Een Vergeten Dichteres uit de 18de Eeuw. De genoemde roman is calvinistisch getint, maar niet hinderlijk.

ANTINK (Margo Sybranda Everdine) zie bij Scharten.

APéL (Mari Ternooy) Amsterdam 1867, aldaar overleden in 1912, zoon van een bekend predikant. Hij was tooneelspeler en schrijver van zeer bedenkelijke boeken onder de namen Bram van Dam en Bram van Dordt. Het laagste beschrijft hij bij voorkeur op zeer plastische en zelfs drastische wijze. Zijn pornografische werken zijn thans gelukkig vergeten: Doortje Vlas — Amsterdamsche Zeden — Eenzamen — Om het Menschworden — Doodzonde —2 Marie —■ Mademoiselle Celine — Komedianten, het minst slechte» verscheen in 1*03. Wij noemen de titels om tegen dergelijke lectuur te waarschuwen. l^o>

ARRAS (Jozef).

Deze Vlaming gaf in 1909 een bundel Gekke Sprookjes, waaronder bagijnhofsprookjes als die van Timmermans.

ASSCHE (Piet van).

Deze Vlaamsche schrijver is een heftig realist zooals hij bewees in zijn wilde en ruwe dorpsnovellen Marcus — Theus, en in zijn later werk De Doode enDe wulpsche Vrouw werd hij bepaald walgelijk.