Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

STRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

vreemdelingen in veraf gelegen landen — zooals Nederland — niet altijd het gewicht schenen te hebben, dat er inderdaad inhaerent aan was.

De landen, welke daarbij rechtstreeks betrokken waren, zijn Oostenrijk-Hongarije, Rusland en de Staten van het Balkanschiereiland; met name Turkije, Servië, Bosnië en de Herzegowina.

De laatstgenoemde twee gewesten waren door de groote mogendheden sedert 1878 onttrokken aan het rechtstreeksche wanbestuur van Turkije, en toegewezen aan Oostenri^i*Hongarije.

Rusland, dat sedert eeuwen streeft naar het bezit van Konstantinopel en de Dardanellen, en daarom de heerschappij begeert over het Balkanschiereiland, vond in deze regeling grond voor antagonisme tegen Oostenrijk-Hongarije. En het verkreeg daarin den steun van Servië.

Dit land beoogde, nadat in 1903 zijn koningspaar Milan en Draga door officieren vermoord was, het herstel van het oude groot-Servische rijk. Het nieuwe koningshuis Karageorgewitch kweekte, om zich populair te maken, met alle middelen dié neiging aan. Zoodoende werd dit streven meer en meer een ideaal voor het volk, dat met hartstochtelijke propagandamiddelen de verwezenlijking daarvan trachtte te bevorderen. Ben belangrijke uitbreiding van het Servische grondgebied werd voor dit volk aldus een eisch van dringend, alles over-' wegend belang. En in de eerste plaats moesten Bosnië en de Herzegowina aan Oostenrijk-Hongarije worden ontnomen en tot het oud-Servische moederland terugkeeren.

Veelvuldige kuiperijen en politieke beroeringen hadden jaren achtereen plaats met den steun van het koningshuis en den bijval van Rusland, met de bedoeling om daarvoor den weg te banen.

Het was alzoo voor de Pan-Slavisten een ernstige

Sluiten