Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondergaan heeft en thans in plaats van £ 250.— slechts £ 180.— kost. Is deze vermindering van prijs als een dadelijk verlies te beschouwen, of moet men dezelve niet veeleer aanmerken als eene vermindering van winst of winstderving, waardoor de min gegoede ingezeten in staat is zich tegen eenen redelijken prijs van dit zoo noodig artikel te voorzien. Een voorregt waarlijk, 't welk niet alleen op de gezondheid van den gemeenen man eenen alleszins weldadigen invloed hebben moet en daarom de attentie van het gouvernement bijzonder verdient, maar bovendien door de grootere consumptie eene aanmerkelijke vermeerdering in de opbrengst der bestaande impositiën zal ten gevolge hebben.

De Engelsche ambassadeur heeft uit de behoefte onzer visscherijen aanleiding genomen om het pernicieuse te betogen, dat er in het behouden der hooge regten op den invoer van Engelsch zout gelegen is.

De Kamer zegt, dat het Engelsch zout voor de vischrhederij niet deugt. Lord Clancarty stelt het tegendeel niet, maar geeft alleenlijk te kennen, dat het voor de visscherijen van belang is het zout zoo goedkoop mogelijk te kunnen inkoopen, en kan het inderdaad wel betwist worden, dat de vennindering der duurte van het Spaansche en Portugeesche zout, die door den invoer van het Engelsch zout wordt teweeggebracht, voor de visscherijen van een ongemeen belang is?

Voegt men nu nog bij deze bedenkingen, dat in een tijdstip, dat het Engelsch gouvernement zoo ongemeen veel heeft toegebragt tot ondersteuning van de zoo gelukkig uitgevallen pogingen der natie om hare aloude vrijheid onder de banieren van het doorluchtig Huis van Oranje terug te bekomen, het welligt niet van onstaatkundigheid zoude zijn vrij te pleiten, dat men weigeren zoude aan het verlangen van het gemelde gouvernement toe te geven, om bepalingen te maintineeren, waarvan de nuttigheid naar mijn inzien, door de Kamers van Koophandel verre is van voldoende bewezen te zijn, dan zoude het mij niet moeyelijk vallen U. K. H. te adviseeren om aan het verzoek van lord Clancarty te voldoen en mitsdien, met intrekking van de bestaande bepalingen, de regten op den invoer van het Engelsch zout gelijk te stellen met die, welke omtrent het zout der meest bevoorregte landen wordt in acht genomen.

Dan daar het eene maar al te bekende waarheid is, dat het

Sluiten