Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ieven beroofden, door hen afkooksels van maankoppen toe te dienen u). Maankop is een andere naam voor papavervruchten.

Sonnenschein u) deelt mede, dat in Engeland in den tijd van 2 jaar 196 doodeljjke vergif tigingsgevallen met opium en opiumpraeparaten, dat is ongeveer 2/3 van het totaal aantal vergiftigingsgevallen, zijn voorgekomen. In Frankrijk is dit ongeveer % van alle gevallen en meestal bij kinderen onder de 5 jaar. Ook in Duitschland kwamen vele gevallen voor. O.a. vertelt hij, dat een man 44 gr. laudanum gedronken had, doch door geneeskundige hulp gered kon worden, terwijl een vrouw van 30 jaar stierf, ondanks geneeskundige hulp, door het innemen van 6 theelepels opiumtinctuur.

Hier te lande meende men, dat kinderen door baboes zoet gehouden werden door hun op den duim, waar onder den nagel opium gesmeerd was, te laten zuigen. Of zulks inderdaad waar is heb ik niet kunnen nagaan. Vergiftigingen met opium en opiumpraeparaten komen, voor zoover mij bekend, hier niet voor, al wordt weieens het vermoeden uitgesproken, dat opium voor bedwelming gebruikt zou zijn. In die gevallen werd echter nimmer opium gevonden.

Dat opium en opiumpraeparaten zoo weinig voor opzettelijke vergiftigingen gebruikt worden moet toegeschreven worden aan de moeilijkheden, die door de bepalingen, in bijna alle landen van de wereld gemaakt, in den weg gelegd zijn om ze te bemachtigen.

Ook van chronische opiumvergiftigingen wordt in de literatuur niet veel melding gemaakt, ofschoon opium en opiumpraeparaten als genotmiddelen reeds eeuwen lang toegepast zijn. De moeilijkheid, het zoo begeerde genotmiddel te krijgen, zelfs tegen hooge betaling, doet den smokkel- en sluikhandel levendig opbloeien.

Sluikhandel. Op allerlei wijzen wordt getracht de waar binnen te smokkelen. De sluikhandel tiert welig en de smokkelaars leggen in het verzinnen van soms zeer geraffineerde middelen, om de waar ongezien binnen te smokkelen, een buitengemeen vernuft aan den dag. In de dagbladen kan men herhaaldelijk hiervan staaltjes vinden.

Voor het vervoer van clandestien opium en andere verdoovende middelen worden allerhande voorwerpen gebruikt, zooals parapluies, tafels, stoelen, lijsten, waschplanken, kistjes, kastjes, petroleum-

11) Medicine légale 4, 20, 1813.

12) Sonnenschein. Handbuch der gerichtlichen Chemie 1881.

Sluiten