is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bedrijf — en zelfs op vele punten ten aanzien van elke afzonderlijke onderneming — bijvoorbeeld — we zullen hier in het kort de belangrijkste kwesties noemen —, wat de grootte van de productie zal zijn, welke prijzen in rekening zullen worden gebracht, hoe hoog de loonen zuüen zijn, welke arbeidsvoorwaarden overigens zuüen gelden, welke de interne verhoudingen zuüen zijn, of een bepaald bedrijf zal worden gemoderniseerd, of het zal worden ingekrompen, of dat het zal worden uitgebreid. En deze belangrijkste vragen splitsen zich in de praktijk in een veemeid, terwijl zich daarbij bovendien nog vele vragen van anderen aard voegen. In de verschülende geschriften over de socialisatie en over de medezeggenschap wordt steeds een nadere uitwerking van de onderscheidene te regelen kwesties gegeven, en dan bhjkt het aantal daarvan zeer groot te zijn.

Het is duidehjk voor ieder, die den omvang van de te regelen stof en de reeds bestaande overlading van het centrale wetgevende orgaan tegenover elkaar stelt, dat dit centrale orgaan maar een klein deel van de noodige regelingen — aüeen de aüerbelangrijkste — zal kunnen vaststeüen. Niet, dat dit orgaan niet formeel zou kunnen besluiten. Maar dan zou de voorstudie meer nog dan thans bij vele leden van dit orgaan ontbreken. En tenslotte zou de eigenlijke wetgeving — zooals gedeeltehjk al tegenwoordig — bij bepaalde commissies, bij enkele van de leden, die een speciale studie van het desbetreffende vraagstuk hebben gemaakt, bij kleine groepen belanghebbenden en bij bepaalde groepen ambtenaren berusten. Hetgeen zeker geen gezonde toestand kan worden genoemd. En zoomin als dit centrale staatsorgaan — eventueel, zooals wel voorgesteld, uit twee naast elkaar staande en ongeveer gelijkwaardige deelen samengesteld — de stof zal kunnen beheerschen, evenmin zal een klein aantal lichamen, aan wie een deel van deze wetgeving zou worden gedelegeerd, dié taak kunnen volbrengen. Het aantal wetgevende organisaties zal groot moeten zijn. Hetgeen niet beteekent — zooals wel eens minder welwiüend wordt gesuggereerd — een verwarrend groot aantal.

Door praktisch aüe sociaal-democratische leiders wordt aangenomen, dat het aantal van de wetgevende organen aan-