is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestemden tijd den door Hem geroepen Bijbelschrijver in den door Hem bepaalden toestand en met de door Hem bepaalde aanleg, gaven, neigingen, en ontvankelijkheid, voortbrengen zullen. Gelijk Hij ook weder de andere volkeren (zelfs de meest verwijderde) aldus bewerkt, en zóódanige ervaringen doet hebben, dat dientengevolge in het groote raderwerk der volkenwereld de volken, waaronder Bijbelschrijvers moeten opstaan, van deze andere volkeren de noodige invloeden op het rechte oogenblik ondergaan . om de rechte aanleidingen, beweegredenen, en stemmingen, te hebben, en te veroorzaken voor bepaalde bladzijden in Gods voorbeschikt Bijbelboek.

Zoo komt het, dat de theopneustie (de ingeving des Bijbels) de persoonlijkheden der schrijvers geheel tot haar recht doet komen, in plaats van daaraan te kort te doen. Zij schrijven geheel natuurlijk, echt menschelijk, juist zooals zij op zulk een oogenblik zijn. Maar zóó, als zij op dat oogenblik zijn, zijn zij hierom, omdat God hen geheel en al gereed gemaakt had in eeuwenlange voorbereiding om geheel en uitsluitend zóó te kunnen zien, en zóó te willen schrijven, als voor het, bij God verkoren, maar voor hen nog ongeboren, Bijbelboek hunner schrijving vereischt werd.

Daarom zijn de Bijbelboeken zoo echt-menschelijk en tevens zoo volkomen en onbeperkt Goddelijk. Zelfs verschil in lot, ervaring en leeftijd van eenzelfden schrijver geeft verschil in toon: Wie gevoelt niet het onderscheid tusschen Deuteronomium en Leviticus of Numeri, al zijn zij van eenzelfden Mozes? Wie ziet niet het verschil tusschen het eerste en het tweede deel der prophetiën van Jesaja, al hebben beide deelen eenzelfden menschelijken vervaardiger? En wie is ongevoelig voor het sprekend verschil op allerlei gebied tusschen Jesaja en Ezecliiël, tusschen Genesis en Hebreeën, tusschen Jona en Romeinen?