is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ook aan de zijde van die lezers voor wie in de eerste plaats de Bijbelboeken geschreven, en Gods verordeningen geopenbaard werden, geldt dit: ook zij worden van den beginne en door al de eeuwen hiertoe voorbereid. Ook zij ontvangen door ervaring en geschiedenis Gods voorbereidend onderwijs. Eerst moeten menschen verbonden gemaakt hebben (en dus weten wat een verbond is) en eerst dan doet God aan Noach *) en aan Abraham zijn reeds lang vóór hen onveranderlijk bestaande verhouding tot de Zijnen als een Verbonds-betrekking kennen. Zoo zegt de Christus ergens -): „Mozes heeft U de besnijdenis gegeven (Niet, dat zij uit Mozes was; maar uit de vaderen)"; waar dus de voorbereiding van den tijd der wetgeving wordt aangewezen. En zoo is de Sabbath wel eerst op den Sinaï als bepaalde volkswetgeving en Kerkelijke ordening ingezet; maar kent men in Babylonische gewesten reeds lang de viering van een dag, die bij benadering met den zevenden dag overeenkomt, die Sabattoe genoemd wordt en door de Assyriërs omschreven als „een dag van rust voor het hart" en door de veel oudere Akkadiërs als „ een dag % an voltooid zien van den arbeid". En wijst niet datzeltde Vierde Gebod op den Sabbath als in de Schepping gegrond, en alzoo voorbereid van den aanvang der tijden?

Hier ligt dus de verklaring der schijnbare tegenstrijdigheid, waarop wij zooeven wezen: De God der ingeving des Bijbels, is tegelijk de Schepper en tegelijk de Alregeerder; en Zijn Voorzienigheid gaat over alles; zelfs over de nog in geen eeuwen geboren schrijvers en lezers van Zijn nog ongeschreven Bijbelboeken. Daarom zijn zij

1) Kerst in Genesis 6 en 9.

2) Johannes 7 : 22.