is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk hebben en voor die deftige uitvaart eerste klasse offeren zij 5 gulden voor het onderhoud der kerk. Die grootheid mag onder onze arme Christenbevolking natuurlijk een groote uitzondering genoemd worden.

Iets heel bijzonders heeft op een avond, toen ik na een lof bij de Zusters terugkeerde, mijn aandacht getrokken. Ik hoorde klaagliederen zingen en te midden van de diepe stilte die op de wegen heerschte, klonk dit zeer mooi. Een gevoel van medelijden met de afgestorven zielen komt onwillekeurig in uw hart op. — Wat was er te doen? De kampongmenschen waren voor het sterfhuis vergaderd en zongen psalmen tot zielerust des overledenen. Dit zingen wordt afgewisseld met het bidden van een rozenhoedje. Dat geschiedt verschillende avonden achtereen.

Hij het tot dusver beschrevene past zeer goed een woord over de eigenaardige plechtigheid van Allerzielendag, 's Morgens om half zeven wordt een plechtige lijkdienst opgedragen voor de geloovige zielen in het algemeen en in het bijzonder voor de menschen, die dit jaar te Larantoeka gestorven zijn. Onder die H. Mis gaan de schoolkinderen en zeer veel kampongmenschen te Communie. Na de H. Mis wordt een groote processie gevormd, en nadat de priester bij de katafalk de gewone plechtigheden verricht heeft, trekken allen onder het bidden van het rozenhoedje, terwijl het koor de „Benedictus" zingt, naar het kerkhof, waar het vierstemmige „In paradisum" wrordt gezongen. Daarna bidden allen te zamen het rozenhoedje, waarop het koor nogmaals de „Libera me Dme." begint te zingen. Bij de „Pater Noster" besprenkelt de priester het kerkhof in de vier richtingen, hetgeen hij vervolgens met het wierookvat doet De gewone oratie voor alle geloovige zielen wordt i>ezonp"en en biddende trekken de menschen naar de kerk

o o

terug, waarmede de plechtigheid is afgeloopen. Ik behoef er natuurlijk niet bij te voegen, dat bij deze gelegenheid alle Confrerieleden op hun post moeten zijn.

( Wordt vervolgd.)