Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2S )

haar dan, dat gy van haare magt ontheeven, en boven het bereik haarer heerfchappye geIteegen zyt.

Wanneer Ge nu, na het verduuren der ftormen en holgaande beweegingen van de Pleitzaal, eindelyk aan die gelukkige haven landt, waar in gy, boven den nyd verheven, in veiligheid uwe geheele vernaamdheid genieten moogt, dan is het de tyd, waarin uwe vryheid een' nieuwe aanwinft moet erlangen, en waarin gy een nieuwe ofFerhande van haar aan het algemeene welzyn moet doen.

Als dan fcheidsmannen en zegslieden van alle Huisgezinnen, vrywillig gekoozen Rechters over de beroemdfte verfchillcn, moet gy beeven op het gezigt van zulk een' heiligen poft, en vreezen om U dien onwaardig te maaken, door al te ontydig dien hevigblaakenden yver te willen behouden, die zucht om party te kiezen, die vooringenoomenheid, te vooren zoo noodzaaklyk ter ver-i dediging uwer meesters.

Laat by het verlaaten der Balie, die wapenen achter, die U zoo veel overwinningen in het ftrydperk der wehpreekendheid

heb-

Sluiten