Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*i 3ft >

zë gedaan wordende, doorfchurtingen, bloot te ftellen; des niet ondienftig hadden geacht , het bovengemelde aan Ingelanden te communiceeren, maar ook tevens wilden verneemen, of door Ingelanden eenige bèdénkirigen op het menigvuldig doorfchutten door meergen. fluis wierden gemaakt, en zo ja, dat het hun aangenaam zoude zijn, met de confideratien van Ingelanden dien aangaande te mogen worden vereerd.

"Waar tegen geconfronteerd zijnde zékere periode , voorkomende in de circulaire Misfive, door hurt aan de refpeclive Municipaliteiten der Diftricten en andere huishoudelijke verdeelingen in Rhijnland, van den 16, September 1797., waar bij Hoog-Heemraaden fchreeven:

Dat zij vermeenden aan dezelven te moeten verzoeken ter kennisfe van derzelver Ingelanden te brengen, dat het voorgem. 4. point van befchrijving door Hoofd-Ingelanden abufivelijk ware gefield, vermits de gelegenheid tot dien tijd toe, nimmer had tcegelaaten, dat eene behoorlijke proef aan de groote fluis te Sparendam, had kunnen genomen worden. Op welk een en ander bij de Vergadering gedelibereerd , en gehoord zijnde het gepraeadvifeerde van den Voorzitter, en de confideratien van on-* derfcheiden Leden, mitsgaders de elucidatie van den Burger Voorwinde, die door Dijkrichter en HoogHeemraaden in deeze zaake -was geëmploieerd geweest, is goedgevonden en verdaan, de ondergetekenden te committeeren , om van wegens de Vergadering het nodig onderzoek te doen, door welk der beide Coliegien van Rhijnland, ten deeze eene abufive opgave zoucle moogen zijn gedaan; en de Vergadering van derzelver bevindingen Rapport te doen, en te dienen van confideratien en advis.

Terwijl de refpeftive Leden der Vergaderinge en verdere Ingelanden, wierden verzogt en uitgenodigd, om, wanneer zij in ftaat mogten zijn, in deeze zaake eenige elucidatie te fuppediteerea, dezelve

ic

Sluiten