is toegevoegd aan je favorieten.

De domkop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2 CO )

echter wil gelyk blyven -— om de drukfouten aan te toonen — wederom gelykheid.—— In N°. 13 van de Domkop, pag. 115, reg. 4. ftaat leef-

tyd moet zyn leertyd ■ pag. nrj reg 4 ftaat 1715 moet

zyn 1785-

Coertsekt , betuigd de Patriotten nogmaals dank, voor het gerustelyk laaten drukken van zyn politiekeSnapfier, en heem: aan om nooit weder te fchelden of te lasteren, verzoekt uit krachte van broederfchap, de gunst en recommandatie , alzoo de ƒ 3000, die hy tot fchaêvergoeding van het plunderen ontfangen heeft, reeds verteerd en uitgegeven zyn aan hun, die de Patriotten wisten aan tebrengen, om in zyn fchandblad te plaatzen.

* * Indien iemand de vereischte bekwaamheid heeft, * om een Wyk - Vergadering te bedanken, mids de kunde bezittende, om te beöordeelen, of de zaaken goed gaan ja , dan neen, adresfeeren zich by den Zilverfmit; by wien nader onderrichting te bekomen is.

Dit Vertoog zal alle weeken a 1 ft. uitgegeven worden: te Alkmaar by Hartemink, Hand, Amfterdam Boom, Briët, Dóll Timman , Hazen , B. Koene , Keyzer , Langeveld, Verlem, Wynands, Dordrecht Blusfé , Gouda Verblaauw, Haarlem Plaat, Leiden Herdingh , de Does en de Pekkcr* Jgaïndam van Aken, Tolk, en Alóm.