is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

au april, ZAAKEN VAN

1781.

van het Publiek in het haatlykst dagligt gefield, en met de zwartfte en lelykfte verwen heeft zoeken af te fchilderen, ten einde door dusdaane wegen en middelen de gunst van het gemeen te winnen, en van 't zelve de toejuiching en vryfpraak, wegens zyne begaane taxatoire en ongemefureerde handelingen en bedryven te erlangen; dat Hunne Edele Mogende derhalven dit alles met eene bedaarde en onpartydige aandagt overweegende, van oordeel en gevoelen zyn, dat Ridderfchap en Steden, om hunne ten opzigte van voormelden Heer gehoudene regïmaatige handelwyze voor het Publiek te justifkeeren, geen andere weg kunnen of behooren in te flaan, dan zig wegens die aan Hoogstdezelve aangedaane hoon en lje'fie door een onpartydig Rechtelyk vonnis reparatie en fatisfacbie te doen erlangen, en dat ten dien fine de voorgenoomene Actie en proceduure tegen voormelden Heer , hoe eerder hoe beter zal dienen te worden geinftitueert en regthangig gemaakt.

Dog, terwyl de Heeren van de Ridderfchap geinformeert zyn, dat de Heer van der Capellen komt te fustineeren, dat uit de voormelde door zyne Hoogheid afgegeevene dispofitie eenige nadeelige confequentien ten regarde der behandelinge zyner zaak zouden kunnen ge. trokken worden, als of by de aanftaande Rechterlyke decifie , zoo over de Actie , welke tegens denzeiven ftaat geëntameert te worden, zal moeten ergaen, daar van Ca/u quo niet ten eenemaal zouden kunnen worden geabfolveert;.- Hunne Edele Mogende, om allenzins blyken te geeven, dat niet anders verlangen, dan een onpartydige Justitie, geen zwarigheid maaken, by deezen te declareeren, van gaarne te mogen lyden , dat door voormelden Heer aan Zyne Hoogheid, by een te doen Adres , een nader declaratoir over de Rechtelyke behandelingen en afdoening zyner zaak worde verzogt en geobtineert.

LXVL