is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 233 )

Is, conform hetzelve advies, beflooten des Vertooners verzoek te accordeeren, en diensvolgends Thefaurieren voornoemd te qualificeeren , om, aan den Vertooner, voor het afgeloopen Jaar 1800, het gewoone douceur van ƒ300:— uittebetalen.

Is geleezen Request van Jan Hoeman, daarbij verzoekende den gewoonen Brief van Voorfchrijving te erlangen, ter bekoming van de aan uitgeweekene en teruggekeerde Bataaven toegelegde gratificatie:

En beflooten hetzelve Request te.ftellen in handen van het Committé van Binnenlandfche Correspondentie, benevens de Burgers V Hoen en Schollevanger, öm confideratiën en advies.

Is geleezen Request van van Mourik en Hendrik Sc/tukkink, Wijkmeesteren in de Buitenwijk No. 5, daarbij verzoekende, dat het deze Vergadering behaagen moge, om, even als in andere Buitenwijken plaats heeft, ten gerieve van de behoeftige Bewoonfters van die Wijk, aan Catharina Meijer, welke zich alsdan , als Vroedvrouw, met 'er woon naar derwaards zoude begeeven, ten dien einde eene behoorlijke aanftelling, alsook eene geëvenredigde belooning of gratificatie te accordeeren:

En beflooten hetzelve Reqüest te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzijn, om confideratiën en advies.

Is geleezen Misfive van het Departementaal Beftuur van den Amftel, daarbij aan de Vergadering inzendende het gewoon getal Exemplaaren van drie Publicatiën, gearresteerd bij het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, den 6den, ioden en aoften dezer loopende maand, bevattende de eerfte de Inftruétie voor de Gemeente • Beftuuren, zodanig als die als nu is geiedresfeerd; ftrekkende de tweede tot redres van de Druken andere Feilen, ingefloopen in de Publicatie, ter verdeeling der Republiek in Gemeenten; inhoudende de Ïaatfte het Plan van vrijwillige Negotiatie, in de

IX. Stuk. Gg voos-