is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£2$ 95 JUNY i79>

fteldin handen van eene perfoneele Commisfie, om der Vergadering binnen drie dagen te dienen van derzeU ver confideratiën en advis, waar toe zyn verzogt en Gecommitteerd , de Burgers Reprafentanten^eZea/'»', Jflooft en ftovens.

Zullende Extraél van dit Decreet, met de Hukken daar toe relatief worden gezonden aan den Burger Rcprafentant de Leeuw, toe informatie, (zonder refumtie.)

Ts geleezen een Extract uit het Register derjReftuiten van de Eerfie Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Folks, van den 2 \ Juny laatstleden, genomen, na gehoord te hebben het Rapport van eene perfoneele Commisfie, dat mede alhier geleezen is, op een voordragt van de Commisfiën van Toezicht en Policie der beide Kamers, houdende verzoek, dat aan de Kamer-Bewaarders, ter voldoening der kleine uitgave, een duizend Guldens 'smaands mogten worden voorgefchooten, behoudens eene rigtige verantwoording.

Zynde dat befluit van den volgenden inhoud:

ss De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend w Lichaam des Bataaffchen Voiks gehoord hebben-

de het Rapport eener perfoneele Commisfie, op M den in deszelfs handen gellelden voordragt van de ÏS Commisfiën van Toezicht en Policie der beide Kajj mers, tendeerende verzoek, dat aan de Kamer^ Bewaarders ter voldoening der kleine uitgaven uit c,, hLands Kasfe de noodige Penningen, en wel ter S| fomma van een duizend Guldens 'smaands mogten ^ worden voorgefchooten, behoudens de rigtige ver-

antwoordiging in conformiteit van de ordres. van m den Lande.

* g Over-