is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop en Batavia, naar Samarang [...] in de jaaren MDCCLXXIV tot MDCCLXXVIII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m REIZE naak SAMARANG,

reikte Zij echter haar oogmerk, $ hec fplkferi van het Rijk.

Een aanmerkelijk gedeelte der Landfchappen van Java, waar onder de Mattaram een der vöornaamfte was, werd manko boeni toegelegd, en wel onder den tijtel van Sultan: de zeebranden langs Javjïs Noord o. kust werden aan de Maatfchappij afgeftaan, mits Zij daar voor een jaarlijkfche erkentenis van twintig duizend Rijksd. aan den soesoehoenam betaalde, die het overige onder zijnen voorigen tijtel behield.

Nog heeft dit Gouvernement in grootte aangewonnen , door het inneemen van het Land van balemboÜng, aan het uiterfte einde van Java% oostwaards gelegen.

Dit Landfchap, 't welk voor de Compagnie, wegens zijne Producten, nooit van Zoo veel waarde zal worden, als het menfehen en fchatten gekost heeft, zou ongetwijfeld nimmer het voorwerp van haare begeerten geworden zijn, indien de hebzucht van één haarcr Dienaaren die begeerte niet in Haar ontftoken had, dewelke geen paai of maat aan zijne fchraapzucht ftellende, liever, dewijl de gewoone middelen aan zijne begeerte niet konden voldoen, het belang van zijne Meesters wilde waagen, dan zijn gouddorst ongelesch: laaten.

Het fchoonfehijnend voorwendfel, om de Hooge