is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over belangrijke onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 PRAKTIKAALE AANMERKINGEN gedaan; een- bewijs, dat God hem bij. de hand geleid heeft, cn het werk, in hem begonnen, zal voleindigen.

.Ten tweeden. Eene andere werkzaamheid van den waaren Christen, met opzicht tot het Verbond, is, Eene vrijwillige overgifte van zichzelven aan God, in dien weg. — Om te: verdaan wat dit zeggqn wil, hebben wij flegts met onze gedachten terug te keeren, tot het voorgaande deel onzer Stoffe. En willen wij zien, hoe dit wezenlijk tot. het karakter van een' waar Christen behoort, en hoe juist het daar door geteekend wordt, dan flaa men het oog op Jeremias III: 22. Keert weder, gij afkeerige kinderen; ik zal uwe afkeeringen geneezen- Zie, hier zijn u'ij, wij koomen tot U; want Gij zijt de HEER onze God. Men hoore dan de waare boetvaardigen zeggen : Koomt, laat ons onszelven tot den HEERE voegen, met een eeuwig verbond, dat niet zal worden vergeeten. Jeremias L: 5. — De goedkeuring, welke zij aan het Verbond geeven, is geene daad van bloote befpiegeling — neen, hunne harten worden bewerkt tot eene volkomen overeenftemming met het oogmerk van het zelve. — Overweegt dan, mijne Vrienden , of gij ooit die taal iri het verborgen geleerd hebt. Hebt gij ooit met blijdfehap God in Christus befchouwd, als verzoend — als u in het bezonder tot zich roepende —: aanbiedende u te zaligen — en alles , in zijn' eigen weg, te volbrengen; als een Verbond maakende, tot welk gij genoodigd wordt? Hebt gij deeze zaak bedaard overwoogen, en uzelven dienvolgends oprechtlijk aan Hem opgedraagen, zeggende: »?. Ik wil niec „ langer mijnes zeiven-, maar de uwe zijn — mijne

n ziel