Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 49 >

i, Burger schacp, die dezelve niet hadt afgelegd, dan onder zeekere re/erve" doch waar tegen ik aanftonds, met alle befcheidenheid heb opgemerkt, eri

ver-

„ c, als JFeereldburgers en Vaderlanders, bij de>

" rampen des Üorlogs, die geheel Europa — en

»> ons treffen.

,, d. als AJenfchen, voor onze perfbonen, — faini„ lien, — betrekkingen, — en bijzonder, wegens

" li • <?Cn aanna^eren<ie" et> reeds aangevangen oogit.

„ B. Willen wij die nooden vervuld en ons geholpen „ zien, dan moeten wij, — ««/deeze, ofgeene, — „ niet zommige, maer alle die bekommernissen op „ Cod werpen.

„ a. Niet, met eene laakbaare onverfchilligheid, hoe ' »> het gaa.

b. Niet met eene onheilige, werkelooze onbekommerdheid.n C Mitar.

n i. Door onzen pligt te doen naar licht ert

»> wetten.

" 2' Door in dien pligt altoos fiandvastig te zijn,

»» zonder uit hoofdigheid, — zonder uit partij-

»• . fcbap, — zonder onoprecht, — te hande-

»» Ien> maar met een goede confcientie in alles

t» willende eerlijk -mandelen.

»' 3- En dan, — lot, weg, werk en uitkoomst

" n aan God te beveelen door geloof en gebed.

„ C. Zijn wij nu daar toe zaamen; hoe gemoedigd kun„ nen wij zijn ! want Cod zorgt voor u. " »• Dst !? :li«t te zeggen: „ wij zullen in alles, " " alciid onzen zin hebben en geen kwaad zien."

»» c°ds wijsheid is boven de onze, enz.

b. Maar God zal in alles geeven, wat ons noodig „ is, om d .\ t te zijn , w at wij, naar zijne wijs-

»> hetd, wezen moeten.

„ Nu dan,- uit de borst, — nu geloovig gebeden! ,, I. Biddend Chriften ! zijn duizend zegeningen u

,i geene proeven van de liefde uwes Vaders? —

" of> hebt gij geen één wijrook- graan van dank-

" zegging onder de mijrrbe uwer gebeden ?

*, x. De onafflaagbaare Hoogepriefte» bid voor — » en zijn , — naar God voor de Heiligen bid-

i» etende — Geest i n u,

P „ 3.

Sluiten