Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zing ópgeevende, U Eerw. kortelijk te zeggen , dat dezelve betrekking hebben

A. Op de Leden deezer Vergadering zelve.

B. Op de geheele Gemeente.

C. Op Mij zelven, en dit wel voornaamelijk,

A.

De eerfte reden , die zeer éenvouwig is, raakt ds Leden deezer Vergadering zelve. De overdenking der juifte middelen , de deliberatien der Vergadering , en het geheele werk tot mijne gewenchte herftelling, vereischt, om veele gewigtige redenen, allen'fpoed. Ieder Lid heeft intusfchen noodig, niet Hechts éénmaal deeze ampele Deductie te hooren voorleezen , maar dezelve naauwkeurig te overweegen, op elk ftuk gezet te letten , het ontfchietende telkens te kunnen nazien , en daar naar zoo wel zijne Adviefen in het Collegie , als zijne particuliere werkzaamheden buiteu het zelve, en zijne afzonderlijke poogingen in te richten. — Hoe zoude ik nu dat oogmerk bereiken? Het rond zenden bij alle de Leden, ter lecture, was ongenoegzaam; en met het indienen zoo lang te wagten, tot dat ik zes en veertig Copijen gemaakt, en onder de Leden rond gedeeld hadt, zou zulk een tijdverloop veroirzaakt hebben , dat, indien het al niet voor de zaak zelve nadeelig was, het echter zeeker mijn Rapport , het geen ik indifpenfabel fchuldig was aan de Vergadering te doen , meer dan al te lang vertraagd zou hebben : daar nu integendeel door de gedrukte Exemplaaren elk Lid de gemaklijke geleegenheid heeft, om alles , zoo dikwils het hem lust, te herleezen en in zijne Adviefen en werkzaamheden des te bondiger te zijn. Daar te boven , ijzer fcherpt men met ijzer, én de man het aangezicht zijnes naaften ; hoe veelweetend dan ook deeze Vergadering zijn mooge, zou het echter wel onmoogelijk zijn , dat, na eene publieke leezing deezer ftukken, de een of ander uit de

Ge-

Sluiten