Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 I N LEI D l [N G.

Faculteit ten gevolge, en het onderzoek bleef agter weege.

In Frankryk was den uitflag der proeven van den Heer Mesmer juist het teegenovergcftelde van het geen dezelve in Duitschland weedervaaren was, hij wierd overhoopt met lijders, zijne geneezingen waaren zeer talrijk en verbaazende; hij was genoodzaakt eenige kweekelingen onder zijn opzigt op te leiden, ten einde hem in zijne geneezingen de be« hulpzaame hand te bieden; in 1779 gaf hij eene memorie in het licht, betrekkelijk de uitvinding van het Dierlijk Magnetismus, en beloofde hierbij een volleedig famenftcl aangaande dit onderwerp , het welk eene zoo groote omwenteling in de wijsbegeerte zoude te weege brengen, als die reeds in de genees,kunde veroorzaakt had.

Getroffen door de duidlijkheid en naauwkeurigheid zijner reedenkaaveling, door het grootfche van zijne beloften en het verbaazende zijner onloochenbaare geneezingen , wierden fommige der grootste geneeskundigen der verligste Wijsgeercn in Frankryk zijne bekeerlingen ; onder deeze onderfcheidde zich boven alle de Heer Court de Gebelin , een Schrijver, die door zijne oudheidkunde de grootste roem verworven had, en nog meer, zoo het moogelijk is , uit hoofde van zijne fraaijen fmaak , do fchoonheid zijner uitdrukkingen , en de vrugtbaar* beid zijner vcrbeeldingskragt bewonderd wierd.

Het

Sluiten