Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 VERHANDELINGEN over het

egter zodaanige bewijzen genoegzaam zijn, zoude men de buitenfpoorigfte toover- en fpook - historiën weldra onwrikbaar bevestigd zien, de gezonde redeneerkunde weigert te regt hier aan geloof te geeven, eeven min als aan het Dierlijk Magnetismus, gelijk hetzelve door Maxwell, Goclenius en Santanelli betoogd, en door ons in het voorgaande gedeelte van dit berigt opgegeeven is.

Maar heeft het Dierlijk Magnetismus van Mesmer wel een gegronder regt op ons vertrouwen? Zonder deeze vraag regtftreeks te beantwoorden, heeft de Heer Thouret in het tweede gedeelte van zijn werk eenige aanmerkingen betrekkelijk hetzelve geoppert, welke hij flegts als twijffelingen opgeeft, en alleenlijk betrekking hebben tot dat geen, hetwelk de Heer Mesmer opentlijk heeft gemeen gemaakt; men zoude hem teegen kunnen werpen zegt de Heer Thouret.

Voor eerst, dat eene in deeze methode dikwerf en geduurende eenen aanmerkelijken tijd in het werk gefielde aanraaking, aan deelen, die met eene groote maate van gevoeligheid begaafd zijn, als, bij voorbeeld, de maag, op zichzelf in ftaat is, om, door eene werkzaame indruk op de aldaar te faamcnloopende zenuwen , die met het gantfche zemiwgeftel in een naauw verband ftaan, aanmerkelijke uitwerkfels voort te brengen; dat hier van on^

wraak-

Sluiten