Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 VERHANDELINGEN over hrt

gevoeligheid te vooren door de zoo eeven gemelde middelen in beweeging gezet is.

Ten vijfde, onder de voorbereidende oorzaaken wordt zeer veel vermoogen toegefchreeven aan de teegenwoordigheid van een perfoon, die reeds tot den flaat van crifs of zeer nabij denzelven gebragt is; eeven gelijk een door een iluipachtig toeval aangetast deel deeze aandoening zeer Jigtelijk aan de andere deelen overbrengt, dus deelt ook één niensch, die op dezelfde wijze ligtelijk aan een ander meede; wij hebben geen reeden om verwonderd te zijn , indien in die zaaien, alwaar de Magneetifche proeven genomen worden , de ftuipagtige toevallen als een loopend vuur van den een tot den ander overgaan ; leeveren ons de gefchiedenisfen geene talrijke reeks van voorbeelden op, dat ftuipagtige beweegingen geheele fteeden en dorpen befmet hebben , op eene wijze niet minder verbaazend, dan wij in het Dierlijk Magnetismus waarneemen, men denke flegts op zeer veele gewaande wonderwerken, en bekeeringen, op de bezeetenen en diergelijke.

Ten zesde, wij vinden in de gefchiedenisfen zeer veele voorbeelden aangeteekent van geneezingen, door vreeze, vreugde, fchrik of andere heevige gemoeds beweegingen veroorzaakt, ten onwraakbaaren bewijze van het vermoogen der aandoeningen van het zenuwgeftel, op kwaaien des lighaams.

Ten

Sluiten