Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 47

bèhangzel bekleed, hetwelk gefchikt was voer zodaanige lijders, bij wieh het Magnetismus ftuiptrek kingen ten gevolge had, en dus ook het vertrek der crifis genaamd word; maar de Heer Deslon heeft het niet geraadeh gevonden hier van gebruik te maafcen, en alle zijne lijders, hoedaanig ook de toevallen mogen zijn, die bij hen het Magnetismus vergezellen, worden bij elkander in de algemeene zaal der openbaare proefneeming geplaatst.

Niets is verbaazender, dan het gezigt van deeze ftuiptrekkingen, hij, die hier van geen ooggetuige geweest is, kan hier van geen denkbeeld hebben ; en in het bèfchouwen der toevallen van het Magnetismus ftaat hij niet minder verbaasd, weegens de diepe rust van een gedeelte der lijders, als weegens de geweldige beweegingen, maar meede een ander gedeelte is aangedaan; hij neemt met verwonderingde bij zoo veele lijders zoo mcenigmaalen herhaalde, en egter zoo verfchillcnde toevallen cn de overeenkomst, (fympathie) die tusfehen deeze lijders" plaats heeft, waar; hij ziet fommige hunner elkander met drift zoeken, glimlagchcnd elkander naderen, en met allerlei blijken van 'toegeneegenheid elkander onderhouden, en geduurende de crifis op alle moogelijke wijze bijftand doen. Zij ftaan ge-' heel en al onder het beftuur van hem, die hen de Magneetifcht- kragt meededeeld, zij moogen als iiT een ftaat van bedwelming bedolven liggen , zijn

ftem,

Sluiten