Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 VERHANDELINGEN over hbt

(tem, eene enkele aanblik, een wenk van hem^ wekt hen op: het is onmoogelijk in deeze regelmaatig plaats hebbende toevallen , geene buitengewoone invloed te herkennen , die op de lijders werkt, dezelve geheel en al overmeeftert, en welke in de magt fchijnt te ftaan van hem, die deeze konstbewerking beftuurt.

Deeze ftuipagtige aandoeningen worden in de befchouwing van het Dierlijk Magnetismus zeer oneigen met den naam van crifis beftempeld ; wel is waar, dat zij als heilzaame ziekte-fcheidingen worden aangemerkt, en dus in zoo verre van den zelfden aart zijn, als die, welke door de natuur worden te weeggebragt, of die een verftandig Genees-, heer, ter bcgunltiging van de geneezing zijner lijders , weet te veroorzaaken.. De Gecommitteerden zullen deeze uitdrukking in het vervolg aanneemen, en wanneer zij het woord crifis gebruiken, willen zij dat daar door verftaan word die ftuipagtige, verdoovende en flaapzugtigegewaarwordingen, welke het gevolg zijn van het Dierlijk Magnetismus.

De Gecommitteerden befpeurden dat onder het getal der lijders , die zich in de crifis bevonden, altoos een groot getal vrouwen en zeer weinige mannen waaren; dit het een of twee puren duurde eer deeze crifes zich begonnen te vertoonen , en zoo dra die bij één begonnen waaren, volgden weldra alle de anderen, de eene na de andere, zonder eene aanmerkelijke tusfehénpoozing. Na

Sluiten