Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 53

dien men naauwkeurig oplettende eenige reuk gewaar wierd , zoo was het wanneer de geleidende ftaf heet gemaakt of gewreeven zijnde, gerooken wierd; bij de vinger was hec de reuk der uitwaafeming, die daarenboven meermaalen door een van den ftaf oorfpronglijke ijzer-reuk vergezeld was; deeze uitwerkfelen heeft men ten onrcgte aan het Magnetismus toegeichreeven, daar zij in de daad zeer ligcelijk door natuurlijke, en voorhanden zijnde oorzaaken kunnen uitgelegd worden.

De Heer Deslon heeft ook nimmer deeze vlugtige indrukfelen als Bondige bewijzen voor hec aanweezen van het Dierlijk Magnetismus aangezien of opgegeeven , in teegendeel verzeekerde hij wel uitdruklijk de Gecommitteerden , dat hij niet inftaat was hetzelve op eene andere wijze te betoogen, dan door de uitwerking deezer vloeiftoffe en de wondcrbaare verfchijnfelen , die dezelve op bezielde lighaamen voortbrengt.

Dit aanweezen is des te bezwaarlijker om overtuigend betoogd te worden, indien dit gefchieden moet door onbetwistbaare uitwerkfelen, en die van geene andere oorzaak afgeleid kunnen worden,dooronloochenbaare/tf&z, ingevallen, waarin zeedelijkëomftandigheeden geenen invloed hebben kunren; met één woord door zodaanige bewijzen , welke gefchikt zijn om het verftand te overtuigen cn overtehaalen, geene andere doch kunnen voldoende zijn bij D 3 man-

Sluiten