Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9© VERHANDELINGEN over met

rismus meede deelen in weerwil der traliën , die zich tusfchen ons bevinden, dit zeggende, ftak ik mijn vinger naa haar toe , zij ontflelde, begon te beeven , en verzogt mij in Gods naam niet verder voorttegaan, haare ontroering was zoo heevig, dat ik niet twijffel of ik zoude bij haar, indien ik voortgegaan had, fluipen veroorzaakt hebben.

De Heer Sigault verhaalt zelf het vermoogen der verbeelding ondervonden te hebben; een Magnetifeur ondernomen hebbende, om hem het Magnetismus meede te deelen, ten einde hem van het aanweezen dcezes vermoogens te overtuigen , gevoelde hij op het oogenblik dat de konstenaar hem zoude aanraaken eene beklemdheid op de borst en hartkloppingen, doch oogenbliklijk zich bedaard hebbende, wierd den geheelen toéftel te vergeefsch aan hem befteed, het had op hem zelf den minften invloed niet.

De Gecommitteerden , vooral die der Geneeskundige Faculteit, deeden op vcrfchillende voorwerpen een oneindig getal van proeven, waar in zij zelf het Magnetismus meede deelden of de lijders tot het ondergaan deezer konstbewerking overreedden; zij deeden die nu eens met in agtneeming der poolen , dan weederom in eene tecgenovergehelde rigting met dezelve, dan eens regthoekig daarop gerigt, alle deeze gevallen hadden egter hetzelfde uitwerkzcl, zij ondervonden daarin geen ander verfchil dan

naar

Sluiten