Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS, 4*

kunnen zig volftrekt niets van hun voorigen toeftand te binnen brengen. De zulken zijn, volgens het oordeel van den Leermeester van het Magnetismus, in den volkomenften ftaat.

Gevolglijk zijn er ontelbaare graaden en trappen tusfchen een gewoonen flaaper en een eigenlijk gezegden Somnambule, waardoor zo veele won» derlijke zaaken verrigt worden, en waarvan zo veel in de waereld gefproken word.

Alle deeze wonderheden zijn echter niet boven ons gewoon begrip! zijn geene pas ervarene ontdekkingen! En om de tegenfpreekers van het Magnetismus, alle uitvlugten van ongeloof en wantrouwen te beneemen, zullen wij ook hier bewijs van geeven.

Wij zullen algemeen bekende en nimmer geloochende uitwerkzels van het natuurlijk Somnambulismus ten grondflage leggen, en dan, niet zonder verwondering, zien, dat dezelven door de verfchijnzels van het magnetisch Somnambulismus geenzins overtroffen worden, maar veel meer met elkander ten naauwften overeenftemmen, en dat, op zijn hoogst genomen, het mag» netisch Somnambulismus flegts een verdere ontwikkeling van het natuurlijke is. En aldus vertrouwen wij, de weezenlijkheid van het aangebragte magnetisch Somnambulismus genoegzaam gered te zullen hebben.

Bij de hevige uitvaaringen tegen het Somnambulismus, 't welk men als het ellendigfte bedrog uitkrijt, en alle geloof onwaardig verklaart, moet wen vast in de verzoeking vallen, om te gelooC 5 ven.