Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 4>

onheusch en belachlijk weezen te willen ontkennen, dat zij, bij het andere foort, plaats zouden kunnen hebben. Het is derhalven onze zaak alhier aantetoonen, dat het bettaan van het natuurlijk Somnambulismus, zelf door de grootfte Geneesheeren, (waaronder üfizer, in zijn vermaard werk De Arts,) is erkend en verdeedigd geworden, als waardoor flaapende perzoonen menigwerven zulke zaaken verrigten, die zelf voor een waakenden onmooglijk zouden zijn.

Onder de veelvuldige verfchijnzels zullen wif flegts die geenen te berde brengen, welken met de zulken overeenkomftig zijn, die men insgelijks bij het magnetisch Somnambulismus waarneemt.

Het is iets zeer gewoons, dat magnetifche Somnambulen gaan, dat zij wandelen, iemand bezoeken, met hem fpreeken, een boek of papier neemen, en leezen of fchrijven, of in onderhandeling , over hunnen tegenvvoordigen of toekomftigen natuurlijken toeftand, komen, en met een woord, een menigte zaaken doen, dieniet flegts het gewoon gebruik hunner zinnen en van hun verftand, maar zelf een verhoogden graad daarvan, bewijzen.

Het Publiek kan zig naauwlijks overreeden, dat dergelijke perzoonen waarlijk flaapen, en dat zij niet, door middel van hunne ooren en oogen, zouden hooren en zien. Vermits meenigmaa! eenigen deezer flaapenden de oogen open hebben , vervallen de toefchouwers in het natuurlijk vermoeden, dat zij zig van dezelven, om te zien,